עמוד:567

פרק מה א ובהפילכם את-הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה קדש מן-הארץ ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף קדש-הוא בכל-גבולה סביב : ב יהיה מזה אל-הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב : ג ומן-המדה הזאת תמוד ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו-יהיה המקדש קדש קדשים : ד קדש מןהארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את-יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש : ה וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב והיה ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת : ו ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש לכל-בית ישראל יהיה : ז ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל-פני תרומת-הקדש ואל-פני אחזת העיר מפאת-ים ימה ומפאתקדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל-גבול קדימה : ח לארץ יהיה-לו לאחזה בישראל ולא-יונו עוד נשיאי את-עמי והארץ יתנו לבית-ישראל לשבטיהם : ט כהאמר אדני יהוה רב-לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה : י מאזני-צדק ואיפת-צדק ובת-צדק יהי לכם : יא האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל-החמר יהיה מתכנתו : יב והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם : יג זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החחים בבואם אל-החצר הפנימית : כב ואלמנה וגרושה לא-יקחו להם לנשים כי אם-בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו : כג ואת-עמי יורו בין קדש לחל וביןטמא לטהור יודעם : כד ועל-ריב המה יעמדו למשפט במשפטי ישפטהו ואת-תורתי ואתחקתי בכל-מועדי ישמרו ואת-שבתותי יקדשו : כה ואל-מת אדם לא יבוא לטמאה כי אםלאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר-לא-היתה לאיש יחמאו : כו ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו-לו : כז וביום באו אל-הקדש אל-החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חחאתו נאם אדני יהוה : כח והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחזה לא-תתנו להם בישראל אני אחזתם : כט המנחה והחחאת והאשם המה יאכלום וכל-חרם בישראל להם יהיה : ל וראשית כל-בכורי כל וכל-תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל-ביתך : לא כל-נבלה וטרפה מן-העוף ומן-הבהמה לא יאכלו הכהנים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר