עמוד:566

פרק מד א וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור : ב ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא-יבא בו כי יהוה אלהי-ישראל בא בו והיה סגור : ג אתהנשיא נשיא הוא ישב-בו לאכל-לחם לפני יהוה מדרך אלם השער יבוא ומדרכו יצא : ד ויביאני דרך-שער הצפון אל-פני הבית וארא והנה מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה ואפל אלפני : ה ויאמר אלי יהוה בן-אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל-אשר אני מדבר אתך לכל-חקות בית-יהוה ולכל-תורתיו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש : ו ואמרת אל-מרי אל-בית ישראל כה אמר אדני יהוה רב-לכם מכל-תועבותיכם בית ישראל : ז בהביאכם בני-נכר ערלי-לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את-ביתי בהקריבכם את-לחמי חלב ודם ויפרו את-בריתי אל כל-תועבותיכם : ח ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם : ט כה-אמר אדני יהוה כל-בן-נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל-מקדשי לכל-בן-נכר אשר בתוך בני ישראל : י כי אםהלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם : יא והיו במקדשי משרתים פקדות אל-שערי הבית ומשרתים את-הבית המה ישחטו את-העלה ואת-הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם : יב יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית-ישראל למכשול עון על-כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני יהוה ונשאו עונם : יג ולאיגשו אלי לכהן לי ולגשת על-כל-קדשי אל-קדשי הקדשים ונשאו כלמתם ותועבותם אשר עשו : יד ונתתי אותם שמרי משמרת הבית לכל עבדתו ולכל אשר יעשה בו : טו והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את-משמרת מקדשי בתעות בני-ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה : טז המה יבאו אל-מקדשי והמה יקרבו אל-שלחני לשרתני ושמרו את-משמרתי : יז והיה בבואם אל-שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא-יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה : יח פארי פשתים יהיו על-ראשם ומכנסי פשתים יהיו על-מתניהם לא יחגרו ביזע : יט ובצאתם אל-החצר החיצונה אל-החצר החיצונה אל-העם יפשטו את-בגדיהם אשר-המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא-יקדשו את-העם בבגדיהם : כ וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את-ראשיהם : כא ויין לא-ישתו כל-כהן וטהרו אתו ומלאו ידיו : כז ויכלו את-הימים ס והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים עלהמזבח את-עולותיכם ואת-שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר