עמוד:565

פרק מג א ויולכני אל-השער שער אשר פנה דרך הקדים : ב והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו : ג וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר-ראיתי בבאי לשחת את-העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל-נהר כבר ואפל אל-פני : ד וכבוד יהוה בא אל-הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים : ה ותשאני רוח ותביאני אל-החצר הפנימי והנה מלא כבוד-יהוה הבית : ו ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי : ז ויאמר אלי בן-אדם את-מקום כסאי ואת-מקום כפות רגלי אשר אשכןשם בתוך בני-ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית-ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם : ח בתתם ספם את-ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את-שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי : ט עתה ירחקו את-זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם : י אתה בן-אדם הגד את-בית ישראל את-הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את-תכנית : יא ואם-נכלמו מכל אשר-עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל-צורתו ואת כל-חקתיו וכל-צורתיו וכל-תורתיו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את-כל-צורתו ואת-כל-חקתיו ועשו אותם : יב זאת תורת הבית על-ראש ההר כל-גבלו סביב סביב קדש קדשים הנה-זאת תורת הבית : יג ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה-רחב וגבולה אל-שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח : יד ומחיק הארץ עד-העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עדהעזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה : טו וההראל ארבע אמות ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע : טז והאריאל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו : יז והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק-לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים : יח ויאמר אלי בן-אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם : יט ונתתה אל-הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן-בקר לחחאת : כ ולקחת מדמו ונתתה על-ארבע קרנתיו ואל-ארבע פנות העזרה ואלהגבול סביב וחחאת אותו וכפרתהו : כא ולקחת את הפר החחאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש : כב וביום השני תקריב שעיר-עזים תמים לחחאת וחחאו את-המזבח כאשר חחאו בפר : כג בכלותך מחחא תקריב פר בן-בקר תמים ואיל מן-הצאן תמים : כד והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה : כה שבעת ימים תעשה שעירחחאת ליום ופר בן-בקר ואיל מן-הצאן תמימים יעשו : כו שבעת ימים יכפרו את-המזבח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר