עמוד:563

פרק מא א ויביאני אל-ההיכל וימד את-האילים שש-אמות רחב-מפו ושש-אמות-רחב מפו רחב האהל : ב ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה : ג ובא לפנימה וימד איל-הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות : ד וימד את-ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אלפני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים : ה וימד קיר-הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב : ו והצלעות צלע אל-צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר-לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא-יהיו אחוזים בקיר הבית : ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב-הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית עלכן רחב-לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על-העליונה לתיכונה : ח וראיתי לבית גבה סביב סביב מוסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה : ט רחב הקיר אשר-לצלע אל-החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית : י ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב : יא ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב : יב והבנין אשר אל-פני הגזרה פאת דרך-הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש-אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה : יג ומדד אתהבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה : יד ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה : טו ומדד ארך-הבנין אל-פני הגזרה אשר על-אחריה ואתיקיהא מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר : טז המפים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד המף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד-החלנות והחלנות מכמות : יז על-מעל הפתח ועד-הבית הפנימי ולחוץ ואל-כל-הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון מדות : יח ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין-כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב : יט ופני אדם אל-התמרה מפו ופני-כפיר אל-התמרה מפו עשוי אל-כל-הבית סביב סביב : כ מהארץ עד-מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל : כא ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה : כב המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים-אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו מבני-לוי אל-יהוה לשרתו : מז וימד את-החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית : מח ויבאני אל-אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו : מט ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל-האילים אחד מפה ואחד מפה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר