עמוד:562

יט וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון : כ והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו : כא ותאיו שלושה מפו ושלשה מפו ואיליו ואלמיו היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה : כב וחלוניו ואלמיו ותמריו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו-בו ואילמיו לפניהם : כג ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל-שער מאה אמה : כד ויולכני דרך הדרום והנה-שער דרך הדרום ומדד איליו ואילמיו כמדות האלה : כה וחלונים לו ולאילמיו סביב סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה : כו ומעלות שבעה עלותיו ואלמיו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל-איליו : כז ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל-השער דרך הדרום מאה אמות : כח ויביאני אל-חצר הפנימי בשער הדרום וימד את-השער הדרום כמדות האלה : כט ותאיו ואיליו ואלמיו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות : ל ואלמות סביב סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות : לא ואלמו אל-חצר החצונה ותמרים אל-איליו ומעלות שמונה מעליו : לב ויביאני אל-החצר הפנימי דרך הקדים וימד את-השער כמדות האלה : לג ותאיו ואליו ואלמיו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמיו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה : לד ואלמיו לחצר החיצונה ותמרים אל-אליו מפו ומפו ושמנה מעלות מעליו : לה ויביאני אל-שער הצפון ומדד כמדות האלה : לו תאיו אליו ואלמיו וחלונות לו סביב סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה : לז ואיליו לחצר החיצונה ותמרים אלאיליו מפו ומפו ושמנה מעלות מעליו : לח ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו אתהעלה : לט ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחחאת והאשם : מ ואל-הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואלהכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות : מא ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו : מב וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו אתהכלים אשר ישחטו את-העולה בם והזבח : מג והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל-השלחנות בשר הקרבן : מד ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל-כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל-כתף שער הקדים פני דרך הצפן : מה וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית : מו והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני-צדוק הקרבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר