עמוד:560

פרק לט א ואתה בן-אדם הנבא על-גוג ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל : ב ושבבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון והבאותך על-הרי ישראל : ג והכיתי קשתך מיד שמאולך וחציך מיד ימינך אפיל : ד על-הרי ישראל תפול אתה וכל-אגפיך ועמים אשר אתך לעיט צפור כל-כנף וחית השדה נתתיך לאכלה : ה על-פני השדה תפול כי אני דברתי נאם אדני יהוה : ו ושלחתי-אש במגוג ובישבי האיים לבטח וידעו כי-אני יהוה : ז ואת-שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל ולא-אחל את-שם-קדשי עוד וידעו הגוים כי-אני יהוה קדוש בישראל : ח הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה הוא היום אשר דברתי : ט ויצאו ישבי ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברמח ובערו בהם אש שבע שנים : י ולא-ישאו עצים מן-השדה ולא יחטבו מן-היערים כי בנשק יבערואש ושללו את-שלליהם ובזזו את-בזזיהם נאם אדני יהוה : יא והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום-שם קבר בישראל גי העברים קדמת הים וחסמת היא את-העברים וקברו שם את-גוג ואת-כל-המונו וקראו גיא המון גוג : יב וקברום בית ישראל למען טהר את-הארץ שבעה חדשים : יג וקברו כל-עם הארץ והיה להם לשם יום הכבדי נאם אדני יהוה : יד ואנשי תמיד יבדילו עברים בארץ מקברים את-העברים את-הנותרים על-פני הארץ לטהרה מקצה שבעה-חדשים יחקרו : טו ועברו העברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון עד קברו אתו המקברים אל-גיא המון גוג : טז וגם שם-עיר המונה וטהרו הארץ : יז ואתה בן-אדם כה-אמר אדני יהוה אמר לצפור כל-כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו ממביב עלזבחי אשר אני זבח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם : יח בשר גבורים תאכלו ודם-נשיאי הארץ תשתו אילים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כלם : יט ואכלתם-חלב לשבעה ושתיתם דם לשכרון מזבחי אשר-זבחתי לכם : כ ושבעתם על-שלחני סוס ורכב גבור וכל-איש מלחמה נאם אדני יהוה : כא ונתתי את-כבודי בגוים וראו כלהגוים את-משפטי אשר עשיתי ואת-ידי אשר-שמתי בהם : כב וידעו בית ישראל כי אני יהוה אלהיהם מן-היום ההוא והלאה : כג וידעו הגוים כי בעונם גלו בית-ישראל על אשר האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל-חומה לארץ תפול : כא וקראתי עליו לכל-הרי חרב נאם אדני יהוה חרב איש באחיו תהיה : כב ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל-אגפיו ועל-עמים רבים אשר אתו : כג והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי-אני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר