עמוד:559

פרק לח א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שים פניך אל-גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו : ג ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל : ד ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת-כל-חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם : ה פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע : ו גמר וכל-אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת-כל-אגפיו עמים רבים אתך : ז הכן והכן לך אתה וכל-קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר : ח מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל-ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר-היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם : ט ועלית כשאה תבוא כענן לכמות הארץ תהיה אתה וכל-אגפיך ועמים רבים אותך : י כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים עללבבך וחשבת מחשבת רעה : יא ואמרת אעלה על-ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם : יב לשלל שלל ולבז בז להשיב ידך עלחרבות נושבת ואל-עם מאמף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על-טבור הארץ : יג שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל-כפריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת כסף וזהב לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול : יד לכן הנבא בן-אדם ואמרת לגוג כה אמר אדני יהוה הלוא ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח תדע : טו ובאת ממקומך מירכתי צפון אתה ועמים רבים אתך רכבי סוסים כלם קהל גדול וחיל רב : טז ועלית על-עמי ישראל כענן לכמות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על-ארצי למען דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם גוג : יז כה-אמר אדני יהוה האתה-הוא אשר-דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אתך עליהם : יח והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על-אדמת ישראל נאם אדני יהוה תעלה חמתי באפי : יט ובקנאתי באשעברתי דברתי אם-לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל : כ ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל-הרמש הרמש על-האדמה וכל האדם אשר על-פני כה וישבו על-הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו-בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד-עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם : כו וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את-מקדשי בתוכם לעולם : כז והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו-לי לעם : כח וידעו הגוים כי אני יהוה מקדש את-ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר