עמוד:558

פרק לז א היתה עלי יד-יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות : ב והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על-פני הבקעה והנה יבשות מאד : ג ויאמר אלי בן-אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת : ד ויאמר אלי הנבא עלהעצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר-יהוה : ה כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם : ו ונתתי עליכם גדים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי-אני יהוה : ז ונבאתי כאשר צויתי ויהי-קול כהנבאי והנה-רעש ותקרבו עצמות עצם אל-עצמו : ח וראיתי והנה-עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם : ט ויאמר אלי הנבא אל-הרוח הנבא בן-אדם ואמרת אל-הרוח כה-אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו : י והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על-רגליהם חיל גדול מאדמאד : יא ויאמר אלי בן-אדם העצמות האלה כל-בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו : יב לכן הנבא ואמרת אליהם כה-אמר אדני יהוה הנה אני פתח את-קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל-אדמת ישראל : יג וידעתם כי-אני יהוה בפתחי את-קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי : יד ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על-אדמתכם וידעתם כי-אני יהוה דברתי ועשיתי נאםיהוה : טו ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : טז ואתה בן-אדם קח-לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל-בית ישראל חבריו : יז וקרב אתם אחד אל-אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך : יח וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר הלוא-תגיד לנו מה-אלה לך : יט דבר אלהם כה-אמר אדני יהוה הנה אני לקח את-עץ יוסף אשר ביד-אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את-עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי : כ והיו העצים אשר-תכתב עליהם בידך לעיניהם : כא ודבר אליהם כה-אמר אדני יהוה הנה אני לקח את-בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו-שם וקבצתי אתם ממביב והבאתי אותם אל-אדמתם : כב ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא יהיו-עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד : כג ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו-לי לעם ואני אהיה להם לאלהים : כד ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקתי ישמרו ועשו אותם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר