עמוד:555

ואין דורש ואין מבקש : ז לכן רעים שמעו את-דבר יהוה : ח חי-אני נאם אדני יהוה אם-לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל-חית השדה מאין רעה ולא-דרשו רעי אתצאני וירעו הרעים אותם ואת-צאני לא רעו : ט לכן הרעים שמעו דבר-יהוה : י כה-אמר אדני יהוה הנני אל-הרעים ודרשתי את-צאני מידם והשבתים מרעות צאן ולא-ירעו עוד הרעים אותם והצלתי צאני מפיהם ולא-תהיין להם לאכלה : יא כי כה אמר אדני יהוה הנניאני ודרשתי את-צאני ובקרתים : יב כבקרת רעה עדרו ביום-היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את-צאני והצלתי אתהם מכל-המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל : יג והוצאתים מן-העמים וקבצתים מן-הארצות והביאתים אל-אדמתם ורעיתים אל-הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ : יד במרעה-חוב ארעה אתם ובהרי מרום-ישראל יהיה נוהם שם תרבצנה בנוה חוב ומרעה שמן תרעינה אל-הרי ישראל : טו אני ארעה צאני ואני ארביצם נאם אדני יהוה : טז את-האבדת אבקש ואת-הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת-החולה אחזק ואת-השמנה ואת-החזקה אשמיד ארענה במשפט : יז ואתנה צאני כה אמר אדני יהוה הנני שפט בין-שה לשה לאילים ולעתודים : יח המעט מכם המרעה החוב תרעו ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם ומשקע-מים תשתו ואת הנותרים ברגליכם תרפשון : יט וצאני מרמס רגליכם תרעינה ומרפש רגליכם תשתינה : כ לכן כה אמר אדני יהוה אליהם הנניאני ושפטתי בין-שה בריה ובין שה רזה : כא יען בצד ובכתף תהדפו ובקרניכם תנגחו כלהנחלות עד אשר הפיצותם אותנה אל-החוצה : כב והושעתי לצאני ולא-תהיינה עוד לבז ושפטתי בין שה לשה : כג והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא-יהיה להן לרעה : כד ואני יהוה אהיה להם לאלהים ועבדי דוד נשיא בתוכם אני יהוה דברתי : כה וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה-רעה מן-הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים : כו ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו : כז ונתן עץ השדה את-פריו והארץ תתן יבולה והיו על-אדמתם לבטח וידעו כי-אני יהוה בשברי את-מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם : כח ולא-יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישבו לבטח ואין מחריד : כט והקמתי להם מחע לשם ולא-יהיו עוד אספי רעב בארץ ולא-ישאו עוד כלמת הגוים : ל וידעו כי אני יהוה אלהיהם אתם והמה עמי בית ישראל נאם אדני יהוה : לא ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אני אלהיכם נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר