עמוד:553

פרק לג א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם דבר אל-בני-עמך ואמרת אליהם ארץ כי-אביא עליה חרב ולקחו עם-הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אתו להם לצפה : ג וראה את-החרב באה על-הארץ ותקע בשופר והזהיר את-העם : ד ושמע השמע את-קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה : ה את קול השופר שמע ולא נזהר דמו בו יהיה והוא נזהר נפשו מלט : ו והצפה כי-יראה את-החרב באה ולא-תקע בשופר והעם לא-נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד-הצפה אדרש : ז ואתה בן-אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אתם ממני : ח באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש : ט ואתה כי-הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא-שב מדרכו הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת : י ואתה בןאדם אמר אל-בית ישראל כן אמרתם לאמר כי-פשעינו וחחאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה : יא אמר אליהם חי-אני נאם אדני יהוה אם-אחפץ במות הרשע כי אם-בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל : יב ואתה בן-אדם אמר אל-בני-עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא-יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו : יג באמרי לצדיק חיה יחיה והוא-בטח שם עילם וכל-המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשר-ירדו ערלים אלארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את-יורדי בור : כה בתוך חללים נתנו משכב לה בכל-המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי-חרב כי-נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את-יורדי בור בתוך חללים נתן : כו שם משך תבל וכל-המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי-נתנו חתיתם בארץ חיים : כז ולא ישכבו את-גבורים נפלים מערלים אשר ירדו-שאול בכלי-מלחמתם ויתנו את-חרבותם תחת ראשיהם ותהי עונתם על-עצמותם כי-חתית גבורים בארץ חיים : כח ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב את-חללי-חרב : כט שמה אדום מלכיה וכל-נשיאיה אשר-נתנו בגבורתם את-חללי-חרב המה את-ערלים ישכבו ואת-ירדי בור : ל שמה נסיכי צפון כלם וכל-צדני אשר-ירדו את-חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את-חללי-חרב וישאו כלמתם את-יורדי בור : לא אותם יראה פרעה ונחם על-כל-המונו חללי-חרב פרעה וכלחילו נאם אדני יהוה : לב כי-נתתי את-חתיתי בארץ חיים והשכב בתוך ערלים את-חלליחרב פרעה וכל-המונו נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר