עמוד:552

פרק לב א ויהי בשתי עשרה שנה בשני-עשר חדש באחד לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר : ב בןאדם שא קינה על-פרעה מלך-מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח-מים ברגליך ותרפס נהרותם : ג כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את-רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי : ד ונטשתיך בארץ על-פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל-עוף השמים והשבעתי ממך חית כל-הארץ : ה ונתתי את-בשרך עלההרים ומלאתי הגאיות רמותך : ו והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל-ההרים ואפקים ימלאון ממך : ז וכמיתי בכבותך שמים והקדרתי את-ככביהם שמש בענן אכמנו וירח לא-יאיר אורו : ח כל-מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על-ארצך נאם אדני יהוה : ט והכעסתי לב עמים רבים בהביאי שברך בגוים על-ארצות אשר לא-ידעתם : י והשמותי עליך עמים רבים ומלכיהם ישערו עליך שער בעופפי חרבי על-פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך : יא כי כה אמר אדני יהוה חרב מלך-בבל תבואך : יב בחרבות גבורים אפיל המונך עריצי גוים כלם ושדדו את-גאון מצרים ונשמד כל-המונה : יג והאבדתי אתכל-בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל-אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם : יד אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך נאם אדני יהוה : טו בתתי את-ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלאה בהכותי את-כל-יושבי בה וידעו כי-אני יהוה : טז קינה היא וקוננוה בנות הגוים תקוננה אותה על-מצרים ועל-כל-המונה תקוננה אותה נאם אדני יהוה : יז ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר : יח בן-אדם נהה על-המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדרם אל-ארץ תחתיות את-יורדי בור : יט ממי נעמת רדה והשכבה את-ערלים : כ בתוך חללי-חרב יפלו חרב נתנה משכו אותה וכל-המוניה : כא ידברו-לו אלי גבורים מתוך שאול את-עזריו ירדו שכבו הערלים חללי-חרב : כב שם אשור וכל-קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב : כג אשר נתנו קברתיה בירכתיבור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר-נתנו חתית בארץ חיים : כד נהרותיה ויכלאו מים רבים ואקדר עליו לבנון וכל-עצי השדה עליו עלפה : טז מקול מפלתו הרעשתי גוים בהורדי אתו שאולה את-יורדי בור וינחמו בארץ תחתית כל-עצי-עדן מבחר וטוב-לבנון כל-שתי מים : יז גם-הם אתו ירדו שאולה אל-חללי-חרב וזרעו ישבו בצלו בתוך גוים : יח אל-מי דמית ככה בכבוד ובגדל בעצי-עדן והורדת את-עצי-עדן אל-ארץ תחתית בתוך ערלים תשכב את-חללי-חרב הוא פרעה וכל-המונו נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר