עמוד:548

פרק כח א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם אמר לנגיד צר כה-אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא-אל ותתן לבך כלב אלהים : ג הנה חכם אתה מדניאל כל-סתום לא עממוך : ד בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך : ה ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך : ו לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את-לבבך כלב אלהים : ז לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על-יפי חכמתך וחללו יפעתך : ח לשחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים : ט האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא-אל ביד מחלליך : י מותי ערלים תמות ביד-זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה : יא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : יב בן-אדם שא קינה על-מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה השיבו אשכרך : טז ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך : יז יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחחי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך : יח דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל-הון ביין חלבון וצמר צחר : יט ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה : כ דדן רכלתך בבגדי-חפש לרכבה : כא ערב וכל-נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם סחריך : כב רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל-בשם ובכל-אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך : כג חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך : כד המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך : כה אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים : כו במים רבים הביאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים : כז הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל-אנשי מלחמתך אשר-בך ובכל-קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך : כח לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות : כט וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט מלחים כל חבלי הים אלהארץ יעמדו : ל והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על-ראשיהם באפר יתפלשו : לא והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר-נפש מספד מר : לב ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים : לג בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי-ארץ : לד עת נשברת מימים במעמקי-מים מערבך וכל-קהלך בתוכך נפלו : לה כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים : לו סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד-עולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר