עמוד:544

אשר-נקעה נפשך מהם והבאתים עליך ממביב : כג בני בבל וכל-כשדים פקוד ושוע וקוע כל-בני אשור אותם בחורי חמד פחות וסגנים כלם שלשים וקרואים רכבי סוסים כלם : כד ובאו עליך הצן רכב וגלגל ובקהל עמים צנה ומגן וקובע ישימו עליך סביב ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם : כה ונתתי קנאתי בך ועשו אותך בחמה אפך ואזניך יסירו ואחריתך בחרב תפול המה בניך ובנותיך יקחו ואחריתך תאכל באש : כו והפשיטוך אתבגדיך ולקחו כלי תפארתך : כז והשבתי זמתך ממך ואת-זנותך מארץ מצרים ולא-תשאי עיניך אליהם ומצרים לא תזכרי-עוד : כח כי כה אמר אדני יהוה הנני נתנך ביד אשר שנאת ביד אשר-נקעה נפשך מהם : כט ועשו אותך בשנאה ולקחו כל-יגיעך ועזבוך עירם ועריה ונגלה ערות זנוניך וזמתך ותזנותיך : ל עשה אלה לך בזנותך אחרי גוים על אשר-נטמאת בגלוליהם : לא בדרך אחותך הלכת ונתתי כוסה בידך : לב כה אמר אדני יהוה כוס אחותך תשתי העמקה והרחבה תהיה לצחק וללעג מרבה להכיל : לג שכרון ויגון תמלאי כוס שמה ושממה כוס אחותך שמרון : לד ושתית אותה ומצית ואת-חרשיה תגרמי ושדיך תנתקי כי אני דברתי נאם אדני יהוה : לה לכן כה אמר אדני יהוה יען שכחת אותי ותשליכי אותי אחרי גוך וגם-את שאי זמתך ואת-תזנותיך : לו ויאמר יהוה אלי בן-אדם התשפוט אתאהלה ואת-אהליבה והגד להן את תועבותיהן : לז כי נאפו ודם בידיהן ואת-גלוליהן נאפו וגם את-בניהן אשר ילדו-לי העבירו להם לאכלה : לח עוד זאת עשו לי טמאו את-מקדשי ביום ההוא ואת-שבתותי חללו : לט ובשחטם את-בניהם לגלוליהם ויבאו אל-מקדשי ביום ההוא לחללו והנה-כה עשו בתוך ביתי : מ ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק אשר מלאך שלוח אליהם והנה-באו לאשר רחצת כחלת עיניך ועדית עדי : מא וישבת על-מחה כבודה ושלחן ערוך לפניה וקטרתי ושמני שמת עליה : מב וקול המון שלו בה ואל-אנשים מרב אדם מובאים סבאים ממדבר ויתנו צמידים אל-ידיהן ועטרת תפארת על-ראשיהן : מג ואמר לבלה נאופים עתה יזנו תזנותה והיא : מד ויבוא אליה כבוא אל-אשה זונה כן באו אל-אהלה ואל-אהליבה אשת הזמה : מה ואנשים צדיקם המה ישפטו אותהם משפט נאפות ומשפט שפכות דם כי נאפת הנה ודם בידיהן : מו כי כה אמר אדני יהוה העלה עליהם קהל ונתן אתהן לזעוה ולבז : מז ורגמו עליהן אבן קהל וברא אותהן בחרבותם בניהם ובנותיהם יהרגו ובתיהן באש ישרפו : מח והשבתי זמה מן-הארץ ונומרו כל-הנשים ולא תעשינה כזמתכנה : מט ונתנו זמתכנה עליכן וחטאי גלוליכן תשאינה וידעתם כי אני אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר