עמוד:543

פרק כג א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שתים נשים בנות אם-אחת היו : ג ותזנינה במצרים בנעוריהן זנו שמה מעכו שדיהן ושם עשו דדי בתוליהן : ד ושמותן אהלה הגדולה ואהליבה אחותה ותהיינה לי ותלדנה בנים ובנות ושמותן שמרון אהלה וירושלם אהליבה : ה ותזן אהלה תחתי ותעגב על-מאהביה אל-אשור קרובים : ו לבשי תכלת פחות וסגנים בחורי חמד כלם פרשים רכבי סוסים : ז ותתן תזנותיה עליהם מבחר בני-אשור כלם ובכל אשר-עגבה בכל-גלוליהם נטמאה : ח ואת-תזנותיה ממצרים לא עזבה כי אותה שכבו בנעוריה והמה עשו דדי בתוליה וישפכו תזנותם עליה : ט לכן נתתיה ביד-מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם : י המה גלו ערותה בניה ובנותיה לקחו ואותה בחרב הרגו ותהישם לנשים ושפוטים עשו בה : יא ותרא אחותה אהליבה ותשחת עגבתה ממנה ואתתזנותיה מזנוני אחותה : יב אל-בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם : יג וארא כי נטמאה דרך אחד לשתיהן : יד ותוסף אלתזנותיה ותרא אנשי מחקה על-הקיר צלמי כשדים חקקים בששר : טו חגורי אזור במתניהם סרוחי טבולים בראשיהם מראה שלשים כלם דמות בני-בבל כשדים ארץ מולדתם : טז ותעגבה עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה : יז ויבאו אליה בני-בבל למשכב דדים ויטמאו אותה בתזנותם ותטמא-בם ותקע נפשה מהם : יח ותגל תזנותיה ותגל את-ערותה ותקע נפשי מעליה כאשר נקעה נפשי מעל אחותה : יט ותרבה את-תזנותיה לזכר את-ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים : כ ותעגבה על פלגשיהם אשר בשרחמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם : כא ותפקדי את זמת נעוריך בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך : כב לכן אהליבה כה-אמר אדני יהוה הנני מעיר את-מאהביך עליך את אדם אמר-לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם : כה קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה : כו כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין-קדש לחל לא הבדילו ובין-החמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם : כז שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך-דם לאבד נפשות למען בצע בצע : כח ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר : כט עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת-הגר עשקו בלא משפט : ל ואבקש מהם איש גדר-גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי : לא ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר