עמוד:539

פרק כ א ויהי בשנה השביעית בחמשי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל לדרש את-יהוה וישבו לפני : ב ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ג בן-אדם דבר את-זקני ישראל ואמרת אלהם כה אמר אדני יהוה הלדרש אתי אתם באים חי-אני אם-אדרש לכם נאם אדני יהוה : ד התשפט אתם התשפוט בן-אדם את-תועבת אבותם הודיעם : ה ואמרת אליהם כה-אמר אדני יהוה ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ואודע להם בארץ מצרים ואשא ידי להם לאמר אני יהוה אלהיכם : ו ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אלארץ אשר-תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל-הארצות : ז ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל-תחמאו אני יהוה אלהיכם : ח וימרו-בי ולא אבו לשמע אלי איש את-שקוצי עיניהם לא השליכו ואת-גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים : ט ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר-המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים : י ואוציאם מארץ מצרים ואבאם אל-המדבר : יא ואתן להם את-חקותי ואת-משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם : יב וגם את-שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם : יג וימרו-בי בית-ישראל במדבר בחקותי לא-הלכו ואת-משפטי מאסו אשר יעשה אתם האדם וחי בהם ואת-שבתתי חללו מאד ואמר לשפך חמתי עליהם במדבר לכלותם : יד ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתים לעיניהם : טו וגםאני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל-הארץ אשר-נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל-הארצות : טז יען במשפטי מאסו ואת-חקותי לא-הלכו בהם ואת-שבתותי חללו כי אחרי גלוליהם לבם הלך : יז ותחס עיני עליהם משחתם ולא-עשיתי אותם כלה במדבר : יח ואמר אל-בניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל-תלכו ואת-משפטיהם אל-תשמרו ובגלוליהם אל-תחמאו : יט אני יהוה אלהיכם בחקותי לכו ואת-משפטי שמרו ועשו אותם : כ ואתשבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם : כא וימרו-בי הבנים בחקותי לא-הלכו ואת-משפטי לא-שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם את-שבתותי חללו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בם במדבר : כב והשבתי את-ידי ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר-הוצאתי אותם לעיניהם : כג גם-אני נשאתי וצמא : יד ותצא אש ממחה בדיה פריה אכלה ולא-היה בה מחה-עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר