עמוד:538

פרק יט א ואתה שא קינה אל-נשיאי ישראל : ב ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה : ג ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף-טרף אדם אכל : ד וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל-ארץ מצרים : ה ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו : ו ויתהלך בתוך-אריות כפיר היה וילמד לטרף-טרף אדם אכל : ז וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו : ח ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש : ט ויתנהו במוגר בחחים ויבאהו אלמלך בבל יבאהו במצדות למען לא-ישמע קולו עוד אל-הרי ישראל : י אמך כגפן בדמך עלמים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים : יא ויהיו-לה מחות עז אל-שבטי משלים ותגבה קומתו על-בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו : יב ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מחה עזה אש אכלתהו : יג ועתה שתולה במדבר בארץ ציה אביו כי-עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא-טוב עשה בתוך עמיו והנה-מת בעונו : יט ואמרתם מדע לא-נשא הבן בעון האב והבן משפט וצדקה עשה את כל-חקותי שמר ויעשה אתם חיה יחיה : כ הנפש החטאת היא תמות בן לא-ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה : כא והרשע כי ישוב מכל-חחאתיו אשר עשה ושמר את-כל-חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות : כב כל-פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר-עשה יחיה : כג החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה הלוא בשובו מדרכיו וחיה : כד ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר-עשה הרשע יעשה וחי כל-צדקתיו אשר-עשה לא תזכרנה במעלו אשר-מעל ובחחאתו אשר-חטא בם ימות : כה ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו-נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו : כו בשוב-צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר-עשה ימות : כז ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את-נפשו יחיה : כח ויראה וישב מכל-פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות : כט ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן : ל לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל-פשעיכם ולא-יהיה לכם למכשול עון : לא השליכו מעליכם את-כל-פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל : לב כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר