עמוד:537

פרק יח א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב מה-לכם אתם משלים את-המשל הזה על-אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה : ג חי-אני נאם אדני יהוה אם-יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל : ד הן כל-הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי-הנה הנפש החטאת היא תמות : ה ואיש כי-יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה : ו אל-ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל-גלולי בית ישראל ואת-אשת רעהו לא טמא ואל-אשה נדה לא יקרב : ז ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכמה-בגד : ח בנשך לא-יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש : ט בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה : י והוליד בן-פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה : יא והוא את-כל-אלה לא עשה כי גם אל-ההרים אכל ואת-אשת רעהו טמא : יב עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל-הגלולים נשא עיניו תועבה עשה : יג בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל-התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה : יד והנה הוליד בן וירא את-כל-חחאת אביו אשר עשה ויראה ולא יעשה כהן : טו על-ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל-גלולי בית ישראל את-אשת רעהו לא טמא : טז ואיש לא הונה חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כמה-בגד : יז מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח משפטי עשה בחקותי הלך הוא לא ימות בעון אביו חיה יחיה : יח בו לשלח מלאכיו מצרים לתת-לו סוסים ועם-רב היצלח הימלט העשה אלה והפר ברית ונמלט : טז חי-אני נאם אדני יהוה אם-לא במקום המלך הממליך אתו אשר בזה את-אלתו ואשר הפר את-בריתו אתו בתוך-בבל ימות : יז ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה בשפך סללה ובבנות דיק להכרית נפשות רבות : יח ובזה אלה להפר ברית והנה נתן ידו וכל-אלה עשה לא ימלט : יט לכן כה-אמר אדני יהוה חי-אני אם-לא אלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר ונתתיו בראשו : כ ופרשתי עליו רשתי ונתפש במצודתי והביאותיהו בבלה ונשפטתי אתו שם מעלו אשר מעל-בי : כא ואת כל-מברחיו בכל-אגפיו בחרב יפלו והנשארים לכל-רוח יפרשו וידעתם כי אני יהוה דברתי : כב כה אמר אדני יהוה ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש ינקותיו רך אקטף ושתלתי אני על הר-גבה ותלול : כג בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר ושכנו תחתיו כל צפור כל-כנף בצל דליותיו תשכנה : כד וידעו כל-עצי השדה כי אני יהוה השפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני יהוה דברתי ועשיתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר