עמוד:535

כב ואת כל-תועבתיך ותזנתיך לא זכרת את-ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית : כג ויהי אחרי כל-רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה : כד ותבני-לך גב ותעשילך רמה בכל-רחוב : כה אל-כל-ראש דרך בנית רמתך ותתעבי את-יפיך ותפשקי את-רגליך לכל-עובר ותרבי את-תזנותיך : כו ותזני אל-בני-מצרים שכניך גדלי בשר ותרבי אתתזנתך להכעיסני : כז והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפש שנאותיך בנות פלשתים הנכלמות מדרכך זמה : כח ותזני אל-בני אשור מבלתי שבעתך ותזנים וגם לא שבעת : כט ותרבי את-תזנותך אל-ארץ כנען כשדימה וגם-בזאת לא שבעת : ל מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשותך את-כל-אלה מעשה אשה-זונה שלטת : לא בבנותיך גבך בראש כל-דרך ורמתך עשית בכל-רחוב ולא-היית כזונה לקלס אתנן : לב האשה המנאפת תחת אישה תקח את-זרים : לג לכל-זנות יתנו-נדה ואת נתת את-נדניך לכל-מאהביך ותשחדי אותם לבוא אליך ממביב בתזנותיך : לד ויהי-בך הפך מן-הנשים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן-לך ותהי להפך : לה לכן זונה שמעי דבר-יהוה : לו כהאמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על-מאהביך ועל כל-גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם : לז לכן הנני מקבץ את-כל-מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל-אשר אהבת על כל-אשר שנאת וקבצתי אתם עליך ממביב וגליתי ערותך אלהם וראו את-כל-ערותך : לח ושפטתיך משפטי נאפות ושפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה : לט ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה : מ והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם : מא ושרפו בתיך באש ועשו-בך שפטים לעיני נשים רבות והשבתיך מזונה וגם-אתנן לא תתני-עוד : מב והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושקטתי ולא אכעס עוד : מג יען אשר לא-זכרת את-ימי נעוריך ותרגזי-לי בכל-אלה וגם-אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני יהוה ולא עשית את-הזמה על כל-תועבתיך : מד הנה כל-המשל עליך ימשל לאמר כאמה בתה : מה בת-אמך את געלת אישה ובניה ואחות אחותך את אשר געלו אנשיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי : מו ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על-שמאולך ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדם ובנותיה : מז ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשית כמעט קט ותשחתי מהן בכל-דרכיך : מח חי-אני נאם אדני יהוה אם-עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך : מט הנה-זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת-לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד-עני ואביון לא החזיקה : נ ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי : נא ושמרון כחצי חחאתיך לא חטאה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר