עמוד:532

פרק יג א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם הנבא אל-נביאי ישראל הנבאים ואמרת לנביאי מלבם שמעו דבר-יהוה : ג כה אמר אדני יהוה הוי על-הנביאים הנבלים אשר הלכים אחר רוחם ולבלתי ראו : ד כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו : ה לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על-בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה : ו חזו שוא וקסם כזב האמרים נאם-יהוה ויהוה לא שלחם ויחלו לקים דבר : ז הלוא מחזה-שוא חזיתם ומקסם כזב אמרתם ואמרים נאם-יהוה ואני לא דברתי : ח לכן כה אמר אדני יהוה יען דברכם שוא וחזיתם כזב לכן הנני אליכם נאם אדני יהוה : ט והיתה ידי אל-הנביאים החזים שוא והקסמים כזב בסוד עמי לאיהיו ובכתב בית-ישראל לא יכתבו ואל-אדמת ישראל לא יבאו וידעתם כי אני אדני יהוה : י יען וביען הטעו את-עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל : יא אמר אל-טחי תפל ויפל היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפלנה ורוח סערות תבקע : יב והנה נפל הקיר הלוא יאמר אליכם איה החיח אשר טחתם : יג לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח-סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה : יד והרסתי את-הקיר אשר-טחתם תפל והגעתיהו אל-הארץ ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וידעתם כי-אני יהוה : טו וכליתי את-חמתי בקיר ובחחים אתו תפל ואמר לכם אין הקיר ואין החחים אתו : טז נביאי ישראל הנבאים אל-ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה : יז ואתה בן-אדם שים פניך אל-בנות עמך המתנבאות מלבהן והנבא עליהן : יח ואמרת כה-אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל-אצילי ידי ועשות המספחות עלראש כל-קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה : יט ותחללנה אתי אל-עמי בשעלי שערים ובפתותי לחם להמית נפשות אשר לא-תמותנה ולחיות נפשות אשר לא-תחיינה בכזבכם לעמי שמעי כזב : כ לכן כה-אמר אדני יהוה הנני אל-כמתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את-הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי אתהנפשות אשר אתם מצדדות את-נפשים לפרחת : כא וקרעתי את-מספחתיכם והצלתי אתעמי מידכן ולא-יהיו עוד בידכן למצודה וידעתן כי-אני יהוה : כב יען הכאות לב-צדיק שקר ואני לא הכאבתיו ולחזק ידי רשע לבלתי-שוב מדרכו הרע להחיתו : כג לכן שוא לא תחזינה וקסם לא-תקסמנה עוד והצלתי את-עמי מידכן וידעתן כי-אני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר