עמוד:531

פרק יב א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם בתוך בית-המרי אתה ישב אשר עינים להם לראות ולא ראו אזנים להם לשמע ולא שמעו כי בית מרי הם : ג ואתה בן-אדם עשה לך כלי גולה וגלה יומם לעיניהם וגלית ממקומך אל-מקום אחר לעיניהם אולי יראו כי בית מרי המה : ד והוצאת כליך ככלי גולה יומם לעיניהם ואתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה : ה לעיניהם חתר-לך בקיר והוצאת בו : ו לעיניהם על-כתף תשא בעלטה תוציא פניך תכמה ולא תראה את-הארץ כי-מופת נתתיך לבית ישראל : ז ואעש כן כאשר צויתי כלי הוצאתי ככלי גולה יומם ובערב חתרתי-לי בקיר ביד בעלטה הוצאתי על-כתף נשאתי לעיניהם : ח ויהי דבר-יהוה אלי בבקר לאמר : ט בן-אדם הלא אמרו אליך בית ישראל בית המרי מה אתה עשה : י אמר אליהם כה אמר אדני יהוה הנשיא המשא הזה בירושלם וכל-בית ישראל אשר-המה בתוכם : יא אמר אני מופתכם כאשר עשיתי כן יעשה להם בגולה בשבי ילכו : יב והנשיא אשר-בתוכם אל-כתף ישא בעלטה ויצא בקיר יחתרו להוציא בו פניו יכמה יען אשר לא-יראה לעין הוא את-הארץ : יג ופרשתי את-רשתי עליו ונתפש במצודתי והבאתי אתו בבלה ארץ כשדים ואותה לא-יראה ושם ימות : יד וכל אשר סביבתיו עזרו וכל-אגפיו אזרה לכל-רוח וחרב אריק אחריהם : טו וידעו כי-אני יהוה בהפיצי אותם בגוים וזריתי אותם בארצות : טז והותרתי מהם אנשי מספר מחרב מרעב ומדבר למען יספרו את-כלתועבותיהם בגוים אשר-באו שם וידעו כי-אני יהוה : יז ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : יח בןאדם לחמך ברעש תאכל ומימיך ברגזה ובדאגה תשתה : יט ואמרת אל-עם הארץ כה-אמר אדני יהוה ליושבי ירושלם אל-אדמת ישראל לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בשממון ישתו למען תשם ארצה ממלאה מחמס כל-הישבים בה : כ והערים הנושבות תחרבנה והארץ שממה תהיה וידעתם כי-אני יהוה : כא ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : כב בן-אדם מה-המשל הזה לכם על-אדמת ישראל לאמר יארכו הימים ואבד כל-חזון : כג לכן אמר אליהם כהאמר אדני יהוה השבתי את-המשל הזה ולא-ימשלו אתו עוד בישראל כי אם-דבר אליהם קרבו הימים ודבר כל-חזון : כד כי לא יהיה עוד כל-חזון שוא ומקסם חלק בתוך בית ישראל : כה כי אני יהוה אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה לא תמשך עוד כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשיתיו נאם אדני יהוה : כו ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : כז בן-אדם הנה בית-ישראל אמרים החזון אשר-הוא חזה לימים רבים ולעתים רחוקות הוא נבא : כח לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה לא-תמשך עוד כל-דברי אשר אדבר דבר ויעשה נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר