עמוד:529

פרק י א ואראה והנה אל-הרקיע אשר על-ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כמא נראה עליהם : ב ויאמר אל-האיש לבש הבדים ויאמר בא אל-בינות לגלגל אל-תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי-אש מבינות לכרבים וזרק על-העיר ויבא לעיני : ג והכרבים עמדים מימין לבית בבאו האיש והענן מלא את-החצר הפנימית : ד וירם כבוד-יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את-הענן והחצר מלאה את-נגה כבוד יהוה : ה וקול כנפי הכרובים נשמע עדהחצר החיצנה כקול אל-שדי בדברו : ו ויהי בצותו את-האיש לבש-הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן : ז וישלח הכרוב את-ידו מבינות לכרובים אל-האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל-חפני לבש הבדים ויקח ויצא : ח וירא לכרבים תבנית יד-אדם תחת כנפיהם : ט ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש : י ומראיהם דמות אחד לארבעתם כאשר יהיה האופן בתוך האופן : יא בלכתם אל-ארבעת רבעיהם ילכו לא ימבו בלכתם כי המקום אשר-יפנה הראש אחריו ילכו לא ימבו בלכתם : יב וכל-בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם : יג לאופנים להם קורא הגלגל באזני : יד וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני-נשר : טו וירמו הכרובים היא החיה אשר ראיתי בנהר-כבר : טז ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את-כנפיהם לרום מעל הארץ לא-ימבו האופנים גם-הם מאצלם : יז בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם כי רוח החיה בהם : יח ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על-הכרובים : יט וישאו הכרובים את-כנפיהם וירומו מן-הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית-יהוה הקדמוני וכבוד אלהי-ישראל עליהם מלמעלה : כ היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי-ישראל בנהר-כבר ואדע כי כרובים המה : כא ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם : כב ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי עלנהר-כבר מראיהם ואותם איש אל-עבר פניו ילכו : המשחית אתה את כל-שארית ישראל בשפכך את-חמתך על-ירושלם : ט ויאמר אלי עון בית-ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מחה כי אמרו עזב יהוה את-הארץ ואין יהוה ראה : י וגם-אני לא-תחוס עיני ולא אחמל דרכם בראשם נתתי : יא והנה האיש לבש הבדים אשר הקסת במתניו משיב דבר לאמר עשיתי ככל אשר צויתני :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר