עמוד:528

פרק ט א ויקרא באזני קול גדול לאמר קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו : ב והנה ששה אנשים באים מדרך-שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש-אחד בתוכם לבש בדים וקסת המפר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת : ג וכבוד אלהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל-האיש הלבש הבדים אשר קסת המפר במתניו : ד ויאמר יהוה אליו עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על-מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל-התועבות הנעשות בתוכה : ה ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו אל-תחס עינכם ואל-תחמלו : ו זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל-כל-איש אשר-עליו התו אל-תגשו וממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית : ז ויאמר אליהם טמאו את-הבית ומלאו את-החצרות חללים צאו ויצאו והכו בעיר : ח ויהי כהכותם ונאשאר אני ואפלה על-פני ואזעק ואמר אהה אדני יהוה עיני דרך צפונה והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה הזה בבאה : ו ויאמר אלי בן-אדם הראה אתה מה הם עשים תועבות גדלות אשר בית-ישראל עשים פה לרחקה מעל מקדשי ועוד תשוב תראה תועבות גדלות : ז ויבא אתי אל-פתח החצר ואראה והנה חר-אחד בקיר : ח ויאמר אלי בן-אדם חתר-נא בקיר ואחתר בקיר והנה פתח אחד : ט ויאמר אלי בא וראה את-התועבות הרעות אשר הם עשים פה : י ואבוא ואראה והנה כל-תבנית רמש ובהמה שקץ וכל-גלולי בית ישראל מחקה על-הקיר סביב סביב : יא ושבעים איש מזקני ביתישראל ויאזניהו בן-שפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן-הקטרת עלה : יב ויאמר אלי הראית בן-אדם אשר זקני בית-ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את-הארץ : יג ויאמר אלי עוד תשוב תראה תועבות גדלות אשר-המה עשים : יד ויבא אתי אל-פתח שער בית-יהוה אשר אלהצפונה והנה-שם הנשים ישבות מבכות את-התמוז : טו ויאמר אלי הראית בן-אדם עוד תשוב תראה תועבות גדלות מאלה : טז ויבא אתי אל-חצר בית-יהוה הפנימית והנה-פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל-היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש : יז ויאמר אלי הראית בן-אדם הנקל לבית יהודה מעשות את-התועבות אשר עשו-פה כי-מלאו את-הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את-הזמורה אל-אפם : יח וגם-אני אעשה בחמה לא-תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר