עמוד:526

פרק ז א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב ואתה בן-אדם כה-אמר אדני יהוה לאדמת ישראל קץ בא הקץ על-ארבע כנפות הארץ : ג עתה הקץ עליך ושלחתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבתיך : ד ולא-תחוס עיני עליך ולא אחמול כי דרכיך עליך אתן ותועבותיך פרק ו א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ב בן-אדם שים פניך אל-הרי ישראל והנבא אליהם : ג ואמרת הרי ישראל שמעו דבר-אדני יהוה כה-אמר אדני יהוה להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות הנני אני מביא עליכם חרב ואבדתי במותיכם : ד ונשמו מזבחותיכם ונשברו חמניכם והפלתי חלליכם לפני גלוליכם : ה ונתתי את-פגרי בני ישראל לפני גלוליהם וזריתי את-עצמותיכם סביבות מזבחותיכם : ו בכל מושבותיכם הערים תחרבנה והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם ונשברו ונשבתו גלוליכם ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם : ז ונפל חלל בתוככם וידעתם כי-אני יהוה : ח והותרתי בהיות לכם פליטי חרב בגוים בהזרותיכם בארצות : ט וזכרו פליטיכם אותי בגוים אשר נשבו-שם אשר נשברתי את-לבם הזונה אשר-סר מעלי ואת עיניהם הזנות אחרי גלוליהם ונקחו בפניהם אל-הרעות אשר עשו לכל תועבתיהם : י וידעו כי-אני יהוה לא אל-חנם דברתי לעשות להם הרעה הזאת : יא כה-אמר אדני יהוה הכה בכפך ורקע ברגלך ואמר-אח אל כל-תועבות רעות בית ישראל אשר בחרב ברעב ובדבר יפלו : יב הרחוק בדבר ימות והקרוב בחרב יפול והנשאר והנצור ברעב ימות וכליתי חמתי בם : יג וידעתם כי-אני יהוה בהיות חלליהם בתוך גלוליהם סביבות מזבחותיהם אל כל-גבעה רמה בכל ראשי ההרים ותחת כל-עץ רענן ותחת כל-אלה עבתה מקום אשר נתנו-שם ריח ניחח לכל גלוליהם : יד ונטיתי את-ידי עליהם ונתתי את-הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה בכל מושבותיהם וידעו כי-אני יהוה : חמתי בם והנחמתי וידעו כי-אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם : יד ואתנך לחרבה ולחרפה בגוים אשר סביבותיך לעיני כל-עובר : טו והיתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגוים אשר סביבותיך בעשותי בך שפטים באף ובחמה ובתכחות חמה אני יהוה דברתי : טז בשלחי את-חצי הרעב הרעים בהם אשר היו למשחית אשר-אשלח אותם לשחתכם ורעב אסף עליכם ושברתי לכם מחה-לחם : יז ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושכלך ודבר ודם יעבר-בך וחרב אביא עליך אני יהוה דברתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר