עמוד:523

פרק ג א ויאמר אלי בן-אדם את אשר-תמצא אכול אכול את-המגלה הזאת ולך דבר אל-בית ישראל : ב ואפתח את-פי ויאכלני את המגלה הזאת : ג ויאמר אלי בן-אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק : ד ויאמר אלי בן-אדם לך-בא אל-בית ישראל ודברת בדברי אליהם : ה כי לא אל-עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל-בית ישראל : ו לא אל-עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא-תשמע דבריהם אם-לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך : ז ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי-אינם אבים לשמע אלי כי כל-בית ישראל חזקי-מצח וקשי-לב המה : ח הנה נתתי את-פניך חזקים לעמת פניהם ואת-מצחך חזק לעמת מצחם : ט כשמיר חזק מצר נתתי פרק ב א ויאמר אלי בן-אדם עמד על-רגליך ואדבר אתך : ב ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על-רגלי ואשמע את מדבר אלי : ג ויאמר אלי בן-אדם שולח אני אותך אל-בני ישראל אל-גוים המורדים אשר מרדו-בי המה ואבותם פשעו בי עד-עצם היום הזה : ד והבנים קשי פנים וחזקי-לב אני שולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה : ה והמה אם-ישמעו ואם-יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם : ו ואתה בן-אדם אל-תירא מהם ומדבריהם אל-תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל-עקרבים אתה יושב מדבריהם אל-תירא ומפניהם אל-תחת כי בית מרי המה : ז ודברת את-דברי אליהם אםישמעו ואם-יחדלו כי מרי המה : ח ואתה בן-אדם שמע את אשר-אני מדבר אליך אל-תהימרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר-אני נתן אליך : ט ואראה והנה-יד שלוחה אלי והנה-בו מגלת-ספר : י ויפרש אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי : המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן : כה ויהי-קול מעל לרקיע אשר על-ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן : כו וממעל לרקיע אשר על-ראשם כמראה אבן-ספיר דמות כמא ועל דמות הכמא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה : כז וארא כעין חשמל כמראה-אש ביתלה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמחה ראיתי כמראה-אש ונגה לו סביב : כח כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבודיהוה ואראה ואפל על-פני ואשמע קול מדבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר