עמוד:521

ארבע אצבעות נבוב : כב וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת האחת חמש אמות ושבכה ורמונים על-הכותרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני ורמונים : כג ויהיו הרמנים תשעים וששה רוחה כל-הרמונים מאה על-השבכה סביב : כד ויקח רב-טבחים את-שריה כהן הראש ואת-צפניה כהן המשנה ואת-שלשת שמרי המף : כה ומן-העיר לקח -סריס אחד אשר-היה פקיד על-אנשי המלחמה ושבעה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר ואת ספר שר הצבא המצבא את-עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר : כו ויקח אותם נבוזראדן רב-טבחים וילך אותם אל-מלך בבל רבלתה : כז ויכה אותם -מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו : כח זה העם אשר הגלה נבוכדראצר בשנת-שבע יהודים שלשת אלפים ועשרים ושלשה : כט בשנת שמונה עשרה לנבוכדראצר מירושלם נפש שמנה מאות שלשים ושנים : ל בשנת שלש ועשרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב-טבחים יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמשה כל-נפש ארבעת אלפים ושש מאות : לא ויהי -בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך-יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך -מלך בבל בשנת מלכתו אתראש יהויכין מלך-יהודה ויצא אתו מבית הכלוא : לב וידבר אתו טבות ויתן את-כסאו ממעל לכמא המלכים אשר אתו בבבל : לג ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל-ימי חיו : לד וארחתו ארחת -תמיד נתנה-לו מאת מלך-בבל דבר-יום ביומו עד-יום מותו כל ימי חייו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר