עמוד:520

פרק נב א בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה : ב ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים : ג כי על-אף יהוה היתה בירושלם ויהודה עד-השליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל : ד ויהי -בשנה התשעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדראצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב : ה ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו : ו בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ : ז ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה יברחו -ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין -החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילכו דרך הערבה : ח וירדפו חיל-כשדים אחרי המלך וישיגו את-צדקיהו בערבת ירחו וכל-חילו נפצו מעליו : ט ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים : י וישחט מלך-בבל את-בני צדקיהו לעיניו וגם את-כל-שרי יהודה שחט ברבלתה : יא ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו מלך-בבל בבלה ויתנהו בית -הפקדת עד-יום מותו : יב ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבוכדראצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עמד לפני מלך-בבל בירושלם : יג וישרף את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית הגדול שרף באש : יד ואת-כל-חמות ירושלם סביב נתצו כל -חיל כשדים אשר את-רב-טבחים : טו ומדלות העם ואת-יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו אל-מלך בבל ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רבטבחים : טז ומדלות הארץ השאיר נבוזראדן רב-טבחים לכרמים וליגבים : יז ואת-עמודי הנחשת אשר לבית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה שברו כשדים וישאו את-כל-נחשתם בבלה : יח ואת-המרות ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-המזרקת ואת-הכפות ואת כל-כלי הנחשת אשר-ישרתו בהם לקחו : יט ואת-המפים ואת-המחתות ואת-המזרקות ואת-המירות ואת-המנרות ואת-הכפות ואת-המנקיות אשר זהב זהב ואשרכסף כסף לקח רב-טבחים : כ העמודים שנים הים אחד והבקר שנים-עשר נחשת אשר-תחת המכנות אשר עשה המלך שלמה לבית יהוה לא-היה משקל לנחשתם כל-הכלים האלה : כא והעמודים שמנה עשרה אמה קומת העמד האחד וחוט שתים-עשרה אמה יסבנו ועביו תקשר עליו אבן והשלכתו אל-תוך פרת : סד ואמרת ככה תשקע בבל ולא-תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה ויעפו עד-הנה דברי ירמיהו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר