עמוד:515

בצרים באו לך לא ישאירו עוללות אם-גנבים בלילה השחיתו דים : י כי-אני חשפתי אתעשו גליתי את-מסתריו ונחבה לא יוכל שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו : יא עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנותיך עלי תבטחו : יב כי-כה אמר יהוה הנה אשר-אין משפטם לשתות הכוס שתו ישתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שתה תשתה : יג כי בי נשבעתי נאם-יהוה כילשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל-עריה תהיינה לחרבות עולם : יד שמועה שמעתי מאת יהוה וציר בגוים שלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה : טו כי-הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם : טז תפלצתך השיא ראתך זדון לבך שכני בחגוי המלע תפשי מרום גבעה כי -תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם-יהוה : יז והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על-כל-מכותה : יח כמהפכת סדם ועמרה ושכניה אמר יהוה לא-ישב שם איש ולא-יגור בה בן-אדם : יט הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל -נוה איתן כי-ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי-זה רעה אשר יעמד לפני : כ לכן שמעו עצת-יהוה אשר יעץ אל-אדום ומחשבותיו אשר חשב אל-ישבי תימן אם-לוא יסחבום צעירי הצאן אם-לא ישים עליהם נוהם : כא מקול נפלם רעשה הארץ צעקה ביםסוף נשמע קולה : כב הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על-בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצרה : כג לדמשק בושה חמת וארפד כי-שמעה רעה שמעו נמגו בים דאגה השקט לא יוכל : כד רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה : כה איך לא-עזבה עיר תהלת קרית משושי : כו לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכלאנשי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות : כז והצתי אש בחומת דמשק ואכלה ארמנות בן-הדד : כח לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדראצר מלך-בבל כה אמר יהוה קומו עלו אל-קדר ושדדו את-בני-קדם : כט אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכלכליהם וגמליהם ישאו להם וקראו עליהם מגור ממביב : ל נסו -נדו מאד העמיקו לשבת ישבי חצור נאם-יהוה כי-יעץ עליכם נבוכדראצר מלך-בבל עצה וחשב עליכם מחשבה : לא קומו עלו אל-גוי שליו יושב לבטח נאם-יהוה לא-דלתים ולא-בריח לו בדד ישכנו : לב והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשלל וזרתים לכל-רוח קצוצי פאה ומכל-עבריו אביא אתאידם נאם-יהוה : לג והיתה חצור למעון תנים שממה עד -עולם לא-ישב שם איש ולא-יגור בה בן-אדם : לד אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא אל-עילם בראשית מלכות צדקיה מלך-יהודה לאמר : לה כה אמר יהוה צבאות הנני שבר את-קשת עילם ראשית גבורתם : לו והבאתי אל-עילם ארבע רוחות מארבע קצות השמים וזרתים לכל הרחות האלה ולאיהיה הגוי אשר לא-יבוא שם נדחי עילם : לז והחתתי את-עילם לפני איביהם ולפני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר