עמוד:511

פרק מו א אשר היה דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא על-הגוים : ב למצרים על-חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר-היה על-נהר-פרת בכרכמש אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה : ג ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה : ד אסרו המוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו המרינות : ה מדוע ראיתי המה חתים נסוגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור ממביב נאם-יהוה : ו אל-ינוס הקל פרק מה א הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל-ברוך בן-נריה בכתבו -את-הדברים האלה על-ספר מפי ירמיהו בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר : ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל עליך ברוך : ג אמרת אוי-נא לי כי-יסף יהוה יגון על-מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי : ד כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשר-בניתי אני הרס ואת אשר-נטעתי אני נתש ואת-כל-הארץ היא : ה ואתה תבקש-לך גדלות אל-תבקש כי הנני -מביא רעה על-כלבשר נאם-יהוה ונתתי לך את-נפשך לשלל על כל-המקמות אשר תלך-שם : ולקללה מאין יושב כהיום הזה : כג מפני אשר קחרתם ואשר חטאתם ליהוה ולא שמעתם בקול יהוה ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על-כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה : כד ויאמר ירמיהו אל-כל-העם ואל כל-הנשים שמעו דבר-יהוה כל-יהודה אשר בארץ מצרים : כה כה-אמר יהוה-צבאות אלהי ישראל לאמר אתם ונשיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם לאמר עשה נעשה את-נדרינו אשר נדרנו לקחר למלכת השמים ולהמך לה נסכים הקים תקימנה את-נדריכם ועשה תעשינה את-נדריכם : כו לכן שמעו דבר-יהוה כליהודה הישבים בארץ מצרים הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר יהוה אם-יהיה עוד שמי נקרא בפי כל-איש יהודה אמר חי-אדני יהוה בכל-ארץ מצרים : כז הנני שקד עליהם לרעה ולא לטובה ותמו כל-איש יהודה אשר בארץ-מצרים בחרב וברעב עד-כלותם : כח ופליטי חרב ישבון מן-ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר וידעו כל-שארית יהודה הבאים לארץ-מצרים לגור שם דבר-מי יקום ממני ומהם : כט וזאת-לכם האות נאם-יהוה כי-פקד אני עליכם במקום הזה למען תדעו כי קום יקומו דברי עליכם לרעה : ל כה אמר יהוה הנני נתן אתפרעה חפרע מלך-מצרים ביד איביו וביד מבקשי נפשו כאשר נתתי את-צדקיהו מלך-יהודה ביד נבוכדראצר מלך-בבל איבו ומבקש נפשו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר