עמוד:505

פרק לט א בשנה התשעית לצדקיהו מלך-יהודה בחדש העשרי בא נבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו אל-ירושלם ויצרו עליה : ב בעשתי-עשרה שנה לצדקיהו בחדש הרביעי בתשעה לחדש הבקעה העיר : ג ויבאו כל שרי מלך-בבל וישבו בשער התוך נרגל שר-אצר סמגר-נבו שרסכים רב-סריס נרגל שר-אצר רב-מג וכל-שארית שרי מלך בבל : ד ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך-יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן-העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים ויצא דרך הערבה : ה וירדפו חיל-כשדים אחריהם וישגו את-צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל-נבוכדראצר מלך-בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים : ו וישחט מלך בבל את-בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל-חרי יהודה שחט מלך בבל : ז ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה : ח ואת-בית המלך ואת-בית העם שרפו הכשדים באש ואת-חמות ירושלם נתצו : ט ואת יתר העם הנשארים בעיר ואתהנפלים אשר נפלו עליו ואת יתר העם הנשארים הגלה נבוזראדן רב-טבחים בבל : י ומןהעם הדלים אשר אין-להם מאומה השאיר נבוזראדן רב-טבחים בארץ יהודה ויתן להם ירמיהו אל-צדקיהו כה-אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראל אם-יצא תצא אל-שרי מלךבבל וחיתה נפשך והעיר הזאת לא תשרף באש וחיתה אתה וביתך : יח ואם לא-תצא אלשרי מלך בבל ונתנה העיר הזאת ביד הכשדים ושרפוה באש ואתה לא-תמלט מידם : יט ויאמר המלך צדקיהו אל-ירמיהו אני דאג את-היהודים אשר נפלו אל-הכשדים פן-יתנו אתי בידם והתעללו-בי : כ ויאמר ירמיהו לא יתנו שמע-נא בקול יהוה לאשר אני דבר אליך וייטב לך ותחי נפשך : כא ואם-מאן אתה לצאת זה הדבר אשר הראני יהוה : כב והנה כלהנשים אשר נשארו בבית מלך-יהודה מוצאות אל-שרי מלך בבל והנה אמרות המיתוך ויכלו לך אנשי שלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור : כג ואת-כל-נשיך ואת-בניך מוצאים אל-הכשדים ואתה לא-תמלט מידם כי ביד מלך-בבל תתפש ואת-העיר הזאת תשרף באש : כד ויאמר צדקיהו אל-ירמיהו איש אל-ידע בדברים-האלה ולא תמות : כה וכי-ישמעו השרים כי-דברתי אתך ובאו אליך ואמרו אליך הגידה-נא לנו מה-דברת אל-המלך אלתכחד ממנו ולא נמיתך ומה-דבר אליך המלך : כו ואמרת אליהם מפיל-אני תחנתי לפני המלך לבלתי השיבני בית יהונתן למות שם : כז ויבאו כל-השרים אל-ירמיהו וישאלו אתו ויגד להם ככל-הדברים האלה אשר צוה המלך ויחרשו ממנו כי לא-נשמע הדבר : כח וישב ירמיהו בחצר המחרה עד-יום אשר-נלכדה ירושלם ס והיה כאשר נלכדה ירושלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר