עמוד:503

פרק לז א וימלך-מלך צדקיהו בן-יאשיהו תחת כניהו בן-יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלךבבל בארץ יהודה : ב ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל-דברי יהוה אשר דבר ביד ירמיהו הנביא : ג וישלח המלך צדקיהו את-יהוכל בן-שלמיה ואת-צפניהו בן-מעשיה הכהן אל-ירמיהו הנביא לאמר התפלל-נא בעדנו אל-יהוה אלהינו : ד וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא-נתנו אתו בית הכלוא : ה וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים הצרים עלירושלם את-שמעם ויעלו מעל ירושלם : ו ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא לאמר : ז כהאמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל-מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים : ח ושבו הכשדים ונלחמו על-העיר הזאת ולכדה ושרפה באש : ט כה אמר יהוה אל-תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים כי-לא ילכו : י כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את-העיר הזאת באש : יא והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה : יב ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם : יג ויהי-הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן-שלמיה בן-חנניה ויתפש את-ירמיהו הנביא לאמר אל-הכשדים אתה נפל : יד ויאמר ירמיהו שקר אינני נפל על-הכשדים ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל-השרים : טו ויקצפו השרים על-ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן המפר כי-אתו עשו לבית הכלא : טז כי בא ירמיהו אל-בית הבור ואל-החניות וישב-שם ירמיהו ימים רבים : יז וישלח המלך צדקיהו ויקחהו וישאלהו המלך בביתו במתר ויאמר היש דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו יש ויאמר ביד מלך-בבל תנתן : יח ויאמר ירמיהו אל-המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך מלך-יהודה : כט ועל-יהויקים מלך-יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את-המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא-יבוא מלך-בבל והשחית את-הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה : ל לכן כה-אמר יהוה על-יהויקים מלך יהודה לא-יהיה-לו יושב על-כמא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה : לא ופקדתי עליו ועל-זרעו ועלעבדיו את-עונם והבאתי עליהם ועל-ישבי ירושלם ואל-איש יהודה את כל-הרעה אשרדברתי אליהם ולא שמעו : לב וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל-ברוך בן-נריהו המפר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל-דברי המפר אשר שרף יהויקים מלך-יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר