עמוד:502

אני עצור לא אוכל לבוא בית יהוה : ו ובאת אתה וקראת במגלה אשר-כתבת-מפי את-דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל-יהודה הבאים מעריהם תקראם : ז אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישבו איש מדרכו הרעה כי-גדול האף והחמה אשר-דבר יהוה אלהעם הזה : ח ויעש ברוך בן-נריה ככל אשר-צוהו ירמיהו הנביא לקרא במפר דברי יהוה בית יהוה : ט ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן-יאשיהו מלך-יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל-העם בירושלם וכל-העם הבאים מערי יהודה בירושלם : י ויקרא ברוך במפר את-דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן-שפן המפר בחצר העליון פתח שער בית-יהוה החדש באזני כל-העם : יא וישמע מכיהו בן-גמריהו בן-שפן את-כל-דברי יהוה מעל המפר : יב וירד בית-המלך על-לשכת המפר והנה-שם כל-השרים יושבים אלישמע המפר ודליהו בן-שמעיהו ואלנתן בן-עכבור וגמריהו בן-שפן וצדקיהו בן-חנניהו וכלהשרים : יג ויגד להם מכיהו את כל-הדברים אשר שמע בקרא ברוך במפר באזני העם : יד וישלחו כל-השרים אל-ברוך את-יהודי בן-נתניהו בן-שלמיהו בן-כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן-נריהו את-המגלה בידו ויבא אליהם : טו ויאמרו אליו שב נא וקראנה באזנינו ויקרא ברוך באזניהם : טז ויהי כשמעם את-כלהדברים פחדו איש אל-רעהו ויאמרו אל-ברוך הגיד נגיד למלך את כל-הדברים האלה : יז ואת-ברוך שאלו לאמר הגד-נא לנו איך כתבת את-כל-הדברים האלה מפיו : יח ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל-הדברים האלה ואני כתב על-המפר בדיו : יט ויאמרו השרים אל-ברוך לך המתר אתה וירמיהו ואיש אל-ידע איפה אתם : כ ויבאו אל-המלך חצרה ואתהמגלה הפקדו בלשכת אלישמע המפר ויגידו באזני המלך את כל-הדברים : כא וישלח המלך את-יהודי לקחת את-המגלה ויקחה מלשכת אלישמע המפר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל-השרים העמדים מעל המלך : כב והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי ואת-האח לפניו מבערת : כג ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער המפר והשלך אל-האש אשר אל-האח עד-תם כל-המגלה על-האש אשר על-האח : כד ולא פחדו ולא קרעו את-בגדיהם המלך וכל-עבדיו השמעים את כל-הדברים האלה : כה וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שרף את-המגלה ולא שמע אליהם : כו ויצוה המלך את-ירחמאל בן-המלך ואת-שריהו בן-עזריאל ואת-שלמיהו בן-עבדאל לקחת את-ברוך המפר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם יהוה : כז ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו אחרי שרף המלך את-המגלה ואת-הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמר : כח שוב קח-לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל-הדברים הראשנים אשר היו על-המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר