עמוד:501

פרק לו א ויהי בשנה הרביעת ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב קח-לך מגלת-ספר וכתבת אליה את כל-הדברים אשר-דברתי אליך עלישראל ועל-יהודה ועל-כל-הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה : ג אולי ישמעו בית יהודה את כל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחחאתם : ד ויקרא ירמיהו את-ברוך בן-נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל-דברי יהוה אשר-דבר אליו על-מגלת-ספר : ה ויצוה ירמיהו את-ברוך לאמר לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן-שלם שמר המף : ה ואתן לפני בני ביתהרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שתו-יין : ו ויאמרו לא נשתה-יין כי יונדב בן-רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשתו-יין אתם ובניכם עד-עולם : ז ובית לא-תבנו וזרע לא-תזרעו וכרם לא-תחעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו כל-ימיכם למען תחיו ימים רבים על-פני האדמה אשר אתם גרים שם : ח ונשמע בקול יהונדב בן-רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות-יין כל-ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנתינו : ט ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא יהיה-לנו : י ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר-צונו יונדב אבינו : יא ויהי בעלות נבוכדראצר מלך-בבל אל-הארץ ונאמר באו ונבוא ירושלם מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם ונשב בירושלם : יב ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר : יג כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הלך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלם הלוא תקחו מוסר לשמע אל-דברי נאם-יהוה : יד הוקם את-דברי יהונדב בן-רכב אשר-צוה את-בניו לבלתי שתות-יין ולא שתו עד-היום הזה כי שמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השכם ודבר ולא שמעתם אלי : טו ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנבאים השכים ושלח לאמר שבונא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אלהאדמה אשר-נתתי לכם ולאבתיכם ולא החיתם את-אזנכם ולא שמעתם אלי : טז כי הקימו בני יהונדב בן-רכב את-מצות אביהם אשר צום והעם הזה לא שמעו אלי : יז לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראל הנני מביא אל-יהודה ואל כל-יושבי ירושלם את כל-הרעה אשר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שמעו ואקרא להם ולא ענו : יח ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל יען אשר שמעתם על-מצות יהונדב אביכם ותשמרו את-כל-מצותיו ותעשו ככל אשר-צוה אתכם : יט לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לא-יכרת איש ליונדב בן-רכב עמד לפני כל-הימים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר