עמוד:498

פרק לג א ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו שנית והוא עודנו עצור בחצר המחרה לאמר : ב כה-אמר יהוה עשה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שמו : ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם : ד כי כה אמר יהוה אלהי ישראל על-בתי העיר הזאת ועל-בתי מלכי יהודה הנתצים אל-המללות ואל-החרב : ה באים להלחם את-הכשדים ולמלאם את-פגרי האדם אשר-הכיתי באפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל-רעתם : ו הנני מעלה-לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת : ז והשבתי את-שבות יהודה ואת שבות ישראל ובנתים כבראשנה : ח וטהרתים מכל-עונם אשר חטאו-לי וסלחתי לכל-עונותיהם אשר חטאו-לי ואשר פשעו בי : ט והיתה לי לשם ששון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את-כל-החובה אשר אנכי עשה אתם ופחדו ורגזו על כל- בעיני מנערתיהם כי בני-ישראל אך מכעסים אתי במעשה ידיהם נאם-יהוה : לא כי על-אפי ועל-חמתי היתה לי העיר הזאת למן-היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פני : לב על כל-רעת בני-ישראל ובני יהודה אשר עשו להכעסני המה מלכיהם שריהם כהניהם ונביאיהם ואיש יהודה וישבי ירושלם : לג ויפנו אלי ערף ולא פנים ולמד אתם השכם ולמד ואינם שמעים לקחת מוסר : לד וישימו שקוציהם בבית אשר-נקרא-שמי עליו לטמאו : לה ויבנו את-במות הבעל אשר בגיא בן-הנם להעביר את-בניהם ואת-בנותיהם למלך אשר לאצויתים ולא עלתה על-לבי לעשות התועבה הזאת למען החטיא את-יהודה : לו ועתה לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל אל-העיר הזאת אשר אתם אמרים נתנה ביד מלך-בבל בחרב וברעב ובדבר : לז הנני מקבצם מכל-הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול והשבתים אל-המקום הזה והשבתים לבטח : לח והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים : לט ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל-הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם : מ וכרתי להם ברית עולם אשר לא-אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת-יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי : מא וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל-לבי ובכל-נפשי : מב כי-כה אמר יהוה כאשר הבאתי אל-העם הזה את כל-הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את-כל-החובה אשר אנכי דבר עליהם : מג ונקנה השדה בארץ הזאת אשר אתם אמרים שממה היא מאין אדם ובהמה נתנה ביד הכשדים : מד שדות בכסף יקנו וכתוב במפר וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי-אשיב את-שבותם נאם-יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר