עמוד:497

ועיניו את-עיניו תראינה : ה ובבל יולך את-צדקיהו ושם יהיה עד-פקדי אתו נאם-יהוה כי תלחמו את-הכשדים לא תצליחו : ו ויאמר ירמיהו היה דבר-יהוה אלי לאמר : ז הנה חנמאל בן-שלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את-שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאלה לקנות : ח ויבא אלי חנמאל בן-דדי כדבר יהוה אל-חצר המחרה ויאמר אלי קנה נא את-שדי אשרבענתות אשר בארץ בנימין כי-לך משפט הירשה ולך הגאלה קנה-לך ואדע כי דבר-יהוה הוא : ט ואקנה את-השדה מאת חנמאל בן-דדי אשר בענתות ואשקלה-לו את-הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף : י ואכתב במפר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים : יא ואקח את-ספר המקנה את-החתום המצוה והחקים ואת-הגלוי : יב ואתן את-המפר המקנה אל-ברוך בן-נריה בן-מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל-היהודים הישבים בחצר המחרה : יג ואצוה את ברוך לעיניהם לאמר : יד כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לקוח את-המפרים האלה את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי-חרש למען יעמדו ימים רבים : טו כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת : טז ואתפלל אל-יהוה אחרי תתי אתספר המקנה אל-ברוך בן-נריה לאמר : יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את-השמים ואתהארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא-יפלא ממך כל-דבר : יח עשה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל-חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שמו : יט גדל העצה ורב העליליה אשר-עיניך פקחות על-כל-דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו : כ אשר-שמת אתות ומפתים בארץ-מצרים עד-היום הזה ובישראל ובאדם ותעשה-לך שם כיום הזה : כא ותצא את-עמך את-ישראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד חזקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול : כב ותתן להם את-הארץ הזאת אשר-נשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש : כג ויבאו וירשו אתה ולא-שמעו בקולך ובתורתך לא-הלכו את כל-אשר צויתה להם לעשות לא עשו ותקרא אתם את כל-הרעה הזאת : כד הנה המללות באו העיר ללכדה והעיר נתנה ביד הכשדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר ואשר דברת היה והנך ראה : כה ואתה אמרת אלי אדני יהוה קנה-לך השדה בכסף והעד עדים והעיר נתנה ביד הכשדים : כו ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר : כז הנה אני יהוה אלהי כל-בשר הממני יפלא כל-דבר : כח לכן כה אמר יהוה הנני נתן את-העיר הזאת ביד הכשדים וביד נבוכדראצר מלך-בבל ולכדה : כט ובאו הכשדים הנלחמים על-העיר הזאת והציתו את-העיר הזאת באש ושרפוה ואת הבתים אשר קחרו על-גגותיהם לבעל והמכו נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני : ל כי-היו בני-ישראל ובני יהודה אך עשים הרע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר