עמוד:495

פרק לא א כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל : ב מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על-כן משכתיך חסד : ג עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים : ד עוד תחעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו : ה כי יש-יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל-יהוה אלהינו : ו כי-כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את-עמך את שארית ישראל : ז הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי-ארץ בם עור ופמח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה : ח בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל-נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי-הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא : ט שמעו דבריהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו : י כי-פדה יהוה את-יעקב וגאלו מיד חזק ממנו : יא ובאו ורננו במרום-ציון ונהרו אל-טוב יהוה עלדגן ועל-תירש ועל-יצהר ועל-בני-צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא-יוסיפו לדאבה עוד : יב אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם : יג ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את-טובי ישבעו נאם-יהוה : יד כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו : טו כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם-יהוה ושבו מארץ אויב : טז ויש-תקוה לאחריתך נאם-יהוה ושבו בנים לגבולם : יז שמוע שמעתי אפרים מתנודד ימרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי : יח כי-אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על-ירך בשתי וגם-נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי : יט הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי-מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על-כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם-יהוה : כ הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכת יעקוב ומשכנתיו ארחם ונבנתה עיר על-תלה וארמון על-משפטו ישב : יט ויצא מהם תודה וקול משחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו : כ והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל-לחציו : כא והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא-זה ערב את-לבו לגשת אלי נאם-יהוה : כב והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים : כג הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראש רשעים יחול : כד לא ישוב חרון אף-יהוה עד-עשתו ועד-הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה : כה בעת ההיא נאם-יהוה אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל והמה יהיו-לי לעם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר