עמוד:493

פרק כט א ואלה דברי המפר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלם אל-יתר זקני הגולה ואל-הכהנים ואל-הנביאים ואל-כל-העם אשר הגלה נבוכדנאצר מירושלם בבלה : ב אחרי צאת יכניההמלך והגבירה והמריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר מירושלם : ג ביד אלעשה בן-שפן וגמריה בן-חלקיה אשר שלח צדקיה מלך-יהודה אל-נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר : ד כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לכל-הגולה אשר-הגליתי מירושלם בבלה : ה בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את-פרין : ו קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת-בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו-שם ואל-תמעטו : ז ודרשו אתשלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל-יהוה כי בשלומה יהיה לכם שלום : ח כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל-ישיאו לכם נביאיכם אשר-בקרבכם וקסמיכם ואל-תשמעו אל-חלמתיכם אשר אתם מחלמים : ט כי בשקר הם נבאים לכם בשמי לא שלחתים נאם-יהוה : י כי-כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את-דברי החוב להשיב אתכם אל-המקום הזה : יא כי אנכי ידעתי את-המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם-יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה : יב וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם : יג ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל-לבבכם : יד ונמצאתי לכם נאם-יהוה ושבתי את-שבותכם וקבצתי אתכם מכל-הגוים ומכל-המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאם-יהוה והשבתי אתכם אל-המקום אשר-הגליתי אתכם משם : טו כי אמרתם הקים לנו יהוה נבאים בבלה : טז כי-כה אמר יהוה אל-המלך היושב אל-כמא דוד ואל-כל-העם היושב בעיר הזאת אחיכם אשר לא-יצאו אתכם בגולה : יז כה אמר יהוה צבאות הנני משלח בם את-החרב את-הרעב ואת-הדבר ונתתי אותם כתאנים השערים אשר לא-תאכלנה מרע : יח ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזעוה לכל ממלכות הארץ לאלה ולשמה ולשרקה ולחרפה בכל-הגוים אשר-הדחתים שם : יט תחת אשר-לא-שמעו אל-דברי נאם-יהוה אשר שלחתי אליהם את-עבדי הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם נאם-יהוה : כ ואתם שמעו דבר-יהוה כל-הגולה אשר-שלחתי מירושלם בבלה : כא כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אל-אחאב בן-קוליה ואל-צדקיהו בן-מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך-בבל והכם לעיניכם : כב ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר ישמך יהוה כצדקיהו וכאחב אשר-קלם מלך-בבל באש : כג יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את-נשי רעיהם וידברו דבר בשמי שקר אשר לוא צויתם ואנכי היודע ועד נאם-יהוה : כד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר