עמוד:492

פרק כח א ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך-יהודה בשנה הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן-עזור הנביא אשר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל-העם לאמר : ב כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר שברתי את-על מלך בבל : ג בעוד שנתים ימים אני משיב אל-המקום הזה את-כל-כלי בית יהוה אשר לקח נבוכדנאצר מלך-בבל מן-המקום הזה ויביאם בבל : ד ואת-יכניה בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-כל-גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל-המקום הזה נאם-יהוה כי אשבר את-על מלך בבל : ה ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל-העם העמדים בבית יהוה : ו ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את-דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית-יהוה וכל-הגולה מבבל אל-המקום הזה : ז אך-שמע-נא הדבר הזה אשר אנכי דבר באזניך ובאזני כל-העם : ח הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן-העולם וינבאו אל-ארצות רבות ועל-ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר : ט הנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשרשלחו יהוה באמת : י ויקח חנניה הנביא את-המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו : יא ויאמר חנניה לעיני כל-העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשבר את-על נבכדנאצר מלך-בבל בעוד שנתים ימים מעל-צואר כל-הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו : יב ויהי דבר-יהוה אלירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את-המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר : יג הלוך ואמרת אל-חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שברת ועשית תחתיהן מטות ברזל : יד כי כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל על ברזל נתתי על-צואר כל-הגוים האלה לעבד אתנבכדנאצר מלך-בבל ועבדהו וגם את-חית השדה נתתי לו : טו ויאמר ירמיה הנביא אלחנניה הנביא שמע-נא חנניה לא-שלחך יהוה ואתה הבטחת את-העם הזה על-שקר : טז לכן כה אמר יהוה הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי-סרה דברת אל-יהוה : יז וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי : צבאות אל-העמדים ועל-הים ועל-המכנות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת : כ אשר לא-לקחם נבוכדנאצר מלך בבל בגלותו את-יכניה בן-יהויקים מלך-יהודה מירושלם בבלה ואת כל-חרי יהודה וירושלם : כא כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל על-הכלים הנותרים בית יהוה ובית מלך-יהודה וירושלם : כב בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם-יהוה והעליתים והשיבתים אל-המקום הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר