עמוד:488

פרק כה א הדבר אשר-היה על-ירמיהו על-כל-עם יהודה בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשנית לנבוכדראצר מלך בבל : ב אשר דבר ירמיהו הנביא על-כל-עם יהודה ואל כל-ישבי ירושלם לאמר : ג מן-שלש עשרה שנה ליאשיהו בן-אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שלש ועשרים שנה היה דבר-יהוה אלי ואדבר אליכם אשכים ודבר ולא שמעתם : ד ושלח יהוה אליכם את-כל-עבדיו הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם ולאהחיתם את-אזנכם לשמע : ה לאמר שובו-נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושבו עלהאדמה אשר נתן יהוה לכם ולאבותיכם למן-עולם ועד-עולם : ו ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ולא-תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם : ז ולאשמעתם אלי נאם-יהוה למען הכעסני במעשה ידיכם לרע לכם : ח לכן כה אמר יהוה צבאות יען אשר לא-שמעתם את-דברי : ט הנני שלח ולקחתי את-כל-משפחות צפון נאם-יהוה ואל-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי והבאתים על-הארץ הזאת ועל-ישביה ועל כל-הגוים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשרקה ולחרבות עולם : י והאבדתי מהם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר : יא והיתה כל-הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגוים האלה את-מלך בבל שבעים שנה : יב והיה כמלאות שבעים שנה אפקד על-מלך-בבל ועל-הגוי ההוא נאם-יהוה את-עונם ועל-ארץ כשדים ושמתי אתו לשממות עולם : יג והבאתי על-הארץ ההיא את-כל-דברי אשר-דברתי עליה את כל-הכתוב רעות מאד אשר לא-תאכלנה מרע : ג ויאמר יהוה אלי מה-אתה ראה ירמיהו ואמר תאנים התאנים החבות טבות מאד והרעות רעות מאד אשר לא-תאכלנה מרע : ד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ה כה-אמר יהוה אלהי ישראל כתאנים החבות האלה כן-אכיר את-גלות יהודה אשר שלחתי מן-המקום הזה ארץ כשדים לטובה : ו ושמתי עיני עליהם לטובה והשבתים על-הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתוש : ז ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני יהוה והיו-לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי-ישבו אלי בכל-לבם : ח וכתאנים הרעות אשר לא-תאכלנה מרע כי-כה אמר יהוה כן אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-שריו ואת שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים בארץ מצרים : ט ונתתים לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשל לשנינה ולקללה בכל-המקמות אשר-אדיחם שם : י ושלחתי בם את-החרב את-הרעב ואת-הדבר עד-תמם מעל האדמה אשר-נתתי להם ולאבותיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר