עמוד:485

פרק כב א כה אמר יהוה רד בית-מלך יהודה ודברת שם את-הדבר הזה : ב ואמרת שמע דבר-יהוה מלך יהודה הישב על-כמא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשערים האלה : ג כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק וגר יתום ואלמנה אל-תנו אל-תחמסו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה : ד כי אם-עשו תעשו את-הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על-כסאו רכבים ברכב ובמוסים הוא ועבדיו ועמו : ה ואם לא תשמעו אתהדברים האלה בי נשבעתי נאם-יהוה כי-לחרבה יהיה הבית הזה : ו כי-כה אמר יהוה עלבית מלך יהודה גלעד אתה לי ראש הלבנון אם-לא אשיתך מדבר ערים לא נושבו : ז וקדשתי עליך משחתים איש וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על-האש : ח ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו איש אל-רעהו על-מה עשה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת : ט ואמרו על אשר עזבו את-ברית יהוה אלהיהם וישתחוו לאלהים אחרים ויעבדום : י אלתבכו למת ואל-תנדו לו בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד וראה את-ארץ מולדתו : יא כי כה אמר-יהוה אל-שלם בן-יאשיהו מלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביו אשר יצא מן-המקום הזה לא-ישוב שם עוד : יב כי במקום אשר-הגלו אתו שם ימות ואת-הארץ הזאת לא-יראה עוד : יג הוי בנה ביתו בלא-צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן-לו : יד האמר אבנה-לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר : טו התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו : טז דן דין-עני ואביון אז טוב הלוא-היא הדעת אתי נאם-יהוה : יז כי אין עיניך ולבך כי אם-עלבצעך ועל דם-הנקי לשפוך ועל-העשק ועל-המרוצה לעשות : יח לכן כה-אמר יהוה אליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לא-יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא-יספדו לו הוי אדון והוי הדה : יט קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם : כ עלי הלבנון וצעקי ובבשן תני קולך וצעקי מעברים כי נשברו כל-מאהביך : כא דברתי אליך בשלותיך אמרת לא אשמע זה דרכך מנעוריך כי לא-שמעת בקולי : כב כל-רעיך תרעה-רוח ומאהביך בשבי בבל תנתן ושרפה באש : יא ולבית מלך יהודה שמעו דבר-יהוה : יב בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן-תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם : יג הנני אליך ישבת העמק צור המישר נאם-יהוה האמרים מי-יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו : יד ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם נאם-יהוה והצתי אש ביערה ואכלה כל-סביביה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר