עמוד:481

פרק יז א חחאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפרן שמיר חרושה על-לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם : ב כזכר בניהם מזבחותם ואשריהם על-עץ רענן על גבעות הגבהות : ג הררי בשדה חילך כל-אוצרותיך לבז אתן במתיך בחחאת בכל-גבוליך : ד ושמטתה ובך מנחלתך אשר נתתי לך והעבדתיך את-איביך בארץ אשר לא-ידעת כי-אש קדחתם באפי עד-עולם תוקד : ה כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן-יהוה יסור לבו : ו והיה כערער בערבה ולא יראה כי-יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב : ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו : ח והיה כעץ שתול על-מים ועל-יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי-יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי : ט עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו : י אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו : יא קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל : יב כמא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו : יג מקוה ישראל יהוה כל-עזביך יבשו וסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים-חיים את-יהוה : יד רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה : טו הנה-המה אמרים אלי איה דבר-יהוה יבוא נא : טז ואני לא-אצתי מרעה אחריך ויום אנוש לא התאויתי אתה ידעת מוצא שפתי נכח פניך היה : יז אל-תהיה-לי למחתה מחסי-אתה ביום רעה : יח יבשו רדפי ואל-אבשה אני יחתו המה ואל-אחתה אני הביא עליהם יום רעה ומשנה שברון שברם : יט כה-אמר יהוה אלי הלך ועמדת בשער בני-העם אשר יבאו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלם : כ ואמרת אליהם שמעו דבר-יהוה מלכי יהודה וכל-יהודה וכל ישבי ירושלם הבאים בשערים האלה : כא כה אמר יהוה השמרו בנפשותיכם ואל-תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלם : כב ולא-תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל-מלאכה לא תעשו וקדשתם את-יום השבת כאשר צויתי את-אבותיכם : כג ולא שמעו ולא החו אתאזנם ויקשו את-ערפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר : כד והיה אם-שמע תשמעון אלי נאם-יהוה לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש את-יום השבת לבלתי עשות-בו כל-מלאכה : כה ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים ישבים על-כמא דוד רכבים ברכב ובמוסים המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר-הזאת לעולם : כו ובאו מערי-יהודה וממביבות ירושלם ומארץ בנימן ומן-השפלה ומן-ההר ומן-הנגב מבאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומבאי תודה בית יהוה : כז ואם-לא תשמעו אלי לקדש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר