עמוד:477

פרק יג א כה-אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על-מתניך ובמים לא תבאהו : ב ואקנה את-האזור כדבר יהוה ואשם על-מתני : ג ויהי דבר-יהוה אלי שנית לאמר : ד קח את-האזור אשר קנית אשר על-מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק המלע : ה ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי : ו ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את-האזור אשר צויתיך לטמנו-שם : ז ואלך פרתה ואחפר ואקח אתהאזור מן-המקום אשר-טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל : ח ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : ט כה אמר יהוה ככה אשחית את-גאון יהודה ואת-גאון ירושלם הרב : י העם הזה הרע המאנים לשמוע את-דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא-יצלח לכל : יא כי כאשר ידבק האזור אל-מתני-איש כן הדבקתי אלי את-כל-בית ישראל ואת-כל-בית יהודה נאם-יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו : יב ואמרת אליהם את-הדבר הזה ס כה-אמר יהוה אלהי ישראל כל-נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל-נבל ימלא יין : יג ואמרת אליהם כה-אמר יהוה הנני ממלא את-כל-ישבי הארץ הזאת ואת-המלכים הישבים לדוד על-כסאו ואת-הכהנים ואת-הנביאים ואת כל-ישבי ירושלם שכרון : יד ונפצתים איש אל-אחיו והאבות והבנים יחדו נאם-יהוה לא-אחמול ולא-אחוס ולא ארחם מהשחיתם : טו שמעו והאזינו אל-תגבהו כי יהוה דבר : טז תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על-הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ושית לערפל : יז ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה-נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה : יח אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם : יט ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים : כ שאו עיניכם וראו הבאים מצפון איה על-כל-שפים במדבר באו שדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה-ארץ ועד-קצה הארץ אין שלום לכל-בשר : יג זרעו חחים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשו מתבואתיכם מחרון אףיהוה : יד כה אמר יהוה על-כל-שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר-הנחלתי את-עמי אתישראל הנני נתשם מעל אדמתם ואת-בית יהודה אתוש מתוכם : טו והיה אחרי נתשי אותם אשוב ורחמתים והשבתים איש לנחלתו ואיש לארצו : טז והיה אם-למד ילמדו את-דרכי עמי להשבע בשמי חי-יהוה כאשר למדו את-עמי להשבע בבעל ונבנו בתוך עמי : יז ואם לא ישמעו ונתשתי את-הגוי ההוא נתוש ואבד נאם-יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר