עמוד:475

פרק יא א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : ב שמעו את-דברי הברית הזאת ודברתם אל-איש יהודה ועל-ישבי ירושלם : ג ואמרת אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל ארור האיש אשר לא ישמע את-דברי הברית הזאת : ד אשר צויתי את-אבותיכם ביום הוציאיאותם מארץ-מצרים מכור הברזל לאמר שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר-אצוה אתכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים : ה למען הקים את-השבועה אשר-נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה ואען ואמר אמן יהוה : ו ויאמר יהוה אלי קרא את-כל-הדברים האלה בערי יהודה ובחצות ירושלם לאמר שמעו את-דברי הברית הזאת ועשיתם אותם : ז כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועדהיום הזה השכם והעד לאמר שמעו בקולי : ח ולא שמעו ולא-החו את-אזנם וילכו איש בשרירות לבם הרע ואביא עליהם את-כל-דברי הברית-הזאת אשר-צויתי לעשות ולא עשו : ט ויאמר יהוה אלי נמצא-קשר באיש יהודה ובישבי ירושלם : י שבו על-עונת אבותם הראשנים אשר מאנו לשמוע את-דברי והמה הלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם הפרו בית- מעשה חרש וידי צורף תכלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלם : י ויהוה אלהים אמת הוא-אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא-יכלו גוים זעמו : יא כדנה תאמרון להום אלהיא די-שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן-תחות שמיא אלה : יב עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים : יג לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו : יד נבער כל-אדם מדעת הביש כל-צורף מפסל כי שקר נסכו ולא-רוח בם : טו הבל המה מעשה תעתעים בעת פקדתם יאבדו : טז לא-כאלה חלק יעקב כי-יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו יהוה צבאות שמו : יז אספי מארץ כנעתך ישבת במצור : יח כי-כה אמר יהוה הנני קולע אתיושבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו : יט אוי לי על-שברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשאנו : כ אהלי שדד וכל-מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין-נטה עוד אהלי ומקים יריעותי : כא כי נבערו הרעים ואת-יהוה לא דרשו על-כן לא השכילו וכלמרעיתם נפוצה : כב קול שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את-ערי יהודה שממה מעון תנים : כג ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא-לאיש הלך והכין את-צעדו : כד ימרני יהוה אך-במשפט אל-באפך פן-תמעטני : כה שפך חמתך על-הגוים אשר לא-ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו כי-אכלו את-יעקב ואכלהו ויכלהו ואת-נוהו השמו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר