עמוד:473

פרק ט א מי-יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את-עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים : ב וידרכו את-לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל-רעה יצאו ואתי לא-ידעו נאם-יהוה : ג איש מרעהו השמרו ועל-כל-אח אל-תבטחו כי כל-אח עקוב יעקב וכל-רע רכיל יהלך : ד ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר-שקר העוה נלאו : ה שבתך בתוך מרמה במרמה מאנו דעת-אותי נאם-יהוה : ו לכן כה אמר יהוה צבאות הנני צורפם ובחנתים כי-איך אעשה מפני בת-עמי : ז חץ שחוט לשונם מרמה דבר לכל השארית הנשארים מן-המשפחה הרעה הזאת בכל-המקמות הנשארים אשר הדחתים שם נאם יהוה צבאות : ד ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם-ישוב ולא ישוב : ה מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשוב : ו הקשבתי ואשמע לוא-כן ידברו אין איש נחם על-רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה : ז גם-חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסיס ועגור שמרו את-עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה : ח איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים : ט הבישו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר-יהוה מאסו וחכמת-מה להם : י לכן אתן את-נשיהם לאחרים שדותיהם ליורשים כי מקטן ועד-גדול כלה בצע בצע מנביא ועד-כהן כלה עשה שקר : יא וירפו את-שבר בת-עמי על-נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום : יב הבשו כי תועבה עשו גם-בוש לא-יבשו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר יהוה : יג אסף אסיפם נאם-יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום : יד על-מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אלערי המבצר ונדמה-שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי-ראש כי חטאנו ליהוה : טו קוה לשלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה : טז מדן נשמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשה כל-הארץ ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה : יז כי הנני משלח בכם נחשים צפענים אשר אין-להם לחש ונשכו אתכם נאם-יהוה : יח מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי : יט הנה-קול שועת בת-עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם-מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר : כ עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו : כא על-שבר בת-עמי השברתי קדרתי שמה החזקתני : כב הצרי אין בגלעד אם-רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת-עמי : כג מי-יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת-עמי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר