עמוד:472

פרק ח א בעת ההיא נאם-יהוה יוציאו את-עצמות מלכי-יהודה ואת-עצמות-שריו ואת-עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי-ירושלם מקבריהם : ב ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על-פני האדמה יהיו : ג ונבחר מות מחיים טו והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את-כל-אחיכם את כל-זרע אפרים : טז ואתה אל-תתפלל בעד-העם הזה ואל-תשא בעדם רנה ותפלה ואל-תפגע-בי כי-אינני שמע אתך : יז האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם : יח הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את-האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והמך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני : יט האתי הם מכעסים נאם-יהוה הלוא אתם למען בשת פניהם : כ לכן כה-אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל-המקום הזה על-האדם ועלהבהמה ועל-עץ השדה ועל-פרי האדמה ובערה ולא תכבה : כא כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עלותיכם ספו על-זבחיכם ואכלו בשר : כב כי לא-דברתי את-אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על-דברי עולה וזבח : כג כי אם-את-הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו-לי לעם והלכתם בכל-הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם : כד ולא שמעו ולא-החו את-אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים : כה למן-היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנביאים יום השכם ושלח : כו ולוא שמעו אלי ולא החו את-אזנם ויקשו את-ערפם הרעו מאבותם : כז ודברת אליהם את-כלהדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה : כח ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא-שמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם : כט גזי נזרך והשליכי ושאי על-שפים קינה כי מאס יהוה ויחש את-דור עברתו : ל כי-עשו בנייהודה הרע בעיני נאום-יהוה שמו שקוציהם בבית אשר-נקרא-שמי עליו לטמאו : לא ובנו במות התפת אשר בגיא בן-הנם לשרף את-בניהם ואת-בנתיהם באש אשר לא צויתי ולא עלתה על-לבי : לב לכן הנה-ימים באים נאם-יהוה ולא-יאמר עוד התפת וגיא בן-הנם כי אם-גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום : לג והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד : לד והשבתי מערי יהודה ומחצות ירושלם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כי לחרבה תהיה הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר