עמוד:469

פרק ה א שוטטו בחוצות ירושלם וראו-נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם-תמצאו איש אם-יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה : ב ואם חי-יהוה יאמרו לכן לשקר ישבעו : ג יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא-חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם ממלע מאנו לשוב : ד ואני אמרתי אך-דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם : ה אלכה-לי אלהגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות : ו על-כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על-עריהם כל-היוצא מהנה יחרף כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם : ז אי לזאת אסלח-לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו : ח סוסים מיזנים משכים היו איש אלאשת רעהו יצהלו : ט העל-אלה לוא-אפקד נאם-יהוה ואם בגוי אשר-כזה לא תתנקם נפשי : י עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל-תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה : יא כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם-יהוה : יב כחשו ביהוה ויאמרו לא-הוא ולא-תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה : יג והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם : יד לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את-הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם : טו הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם-יהוה גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא-תדע לשנו ולא תשמע מה-ידבר : טז אשפתו כקבר פתוח כלם גבורים : יז ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב : יח וגם בימים ההמה נאם-יהוה לאאעשה אתכם כלה : יט והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את-כל-אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם : כ השמים ואין אורם : כד ראיתי ההרים והנה רעשים וכל-הגבעות התקלקלו : כה ראיתי והנה אין האדם וכל-עוף השמים נדדו : כו ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל-עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו : כז כי-כה אמר יהוה שממה תהיה כל-הארץ וכלה לא אעשה : כח עלזאת תאבל הארץ וקדרו השמים ממעל על כי-דברתי זמתי ולא נחמתי ולא-אשוב ממנה : כט מקול פרש ורמה קשת ברחת כל-העיר באו בעבים ובכפים עלו כל-העיר עזובה ואיןיושב בהן איש : ל ואת שדוד מה-תעשי כי-תלבשי שני כי-תעדי עדי-זהב כי-תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי מאסו-בך עגבים נפשך יבקשו : לא כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה קול בת-ציון תתיפח תפרש כפיה אוי-נא לי כי-עיפה נפשי להרגים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר