עמוד:467

פרק ג א לאמר הן ישלח איש את-אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש-אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם-יהוה : ב שאי-עיניך על-שפים וראי איפה לא שכבת על-דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך : ג וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם : ד הלוא מעתה קראת לי אבי אלוף נערי אתה : ה הינטר לעולם אם-ישמר לנצח הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל : ו ויאמר יהוה אלי בימי יאשיהו המלך הראית אשר עשתה משבה ישראל הלכה היא על-כל-הר גבה ואל-תחת כל-עץ רענן ותזני-שם : ז ואמר אחרי עשותה את-כל-אלה אלי תשוב ולא-שבה ותרא בגודה אחותה יהודה : ח וארא כי על-כל-אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה ואתן את-ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה ותלך ותזן גם-היא : ט והיה מקל זנותה ותחנף את-הארץ ותנאף את-האבן ואת-העץ : י וגם-בכל-זאת לא-שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל-לבה כי אם-בשקר נאם-יהוה : יא ויאמר יהוה אלי צדקה נפשה משבה ישראל מבגדה יהודה : יב הלך וקראת את-הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם-יהוה לוא-אפיל פני בכם כי-חסיד אני נאם-יהוה לא אחור לעולם : יג אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשעת ותפזרי את-דרכיך לזרים תחת כל-עץ רענן ובקולי לא-שמעתם נאם-יהוה : יד שובו בנים שובבים נאם-יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון : טו ונתתי לכם רעים כלבי ורעו אתכם דעה והשכיל : טז והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם-יהוה לאיאמרו עוד ארון ברית-יהוה ולא יעלה על-לב ולא יזכרו-בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד : יז בעת ההיא יקראו לירושלם כמא יהוה ונקוו אליה כל-הגוים לשם יהוה לירושלם ולא-ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע : יח בימים ההמה ילכו בית-יהודה על-בית ישראל ויבאו יחדו מארץ צפון על-הארץ אשר הנחלתי את-אבותיכם : יט ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן-לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראי-לי ומאחרי לא תשובי : כ לבקש אהבה לכן גם את-הרעות למדת את-דרכיך : לד גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים לא-במחתרת מצאתים כי על-כל-אלה : לה ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני הנני נשפט אותך על-אמרך לא חטאתי : לו מה-תזלי מאד לשנות את-דרכך גם ממצרים תבושי כאשר-בשת מאשור : לז גם מאת זה תצאי וידיך על-ראשך כי-מאס יהוה במבטחיך ולא תצליחי להם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר