עמוד:466

ראשית תבואתה כל-אכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם-יהוה : ד שמעו דבר-יהוה בית יעקב וכל-משפחות בית ישראל : ה כה אמר יהוה מה-מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו : ו ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא-עבר בה איש ולא-ישב אדם שם : ז ואביא אתכם אל-ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את-ארצי ונחלתי שמתם לתועבה : ח הכהנים לא אמרו איה יהוה ותפשי התורה לא ידעוני והרעים פשעו בי והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא-יועלו הלכו : ט לכן עד אריב אתכם נאם-יהוה ואת-בני בניכם אריב : י כי עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וראו הן היתה כזאת : יא ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל : יב שמו שמים עלזאת ושערו חרבו מאד נאם-יהוה : יג כי-שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא-יכלו המים : יד העבד ישראל אם-יליד בית הוא מדוע היה לבז : טו עליו ישאגו כפרים נתנו קולם וישיתו ארצו לשמה עריו נצתו מבלי ישב : טז גם-בני-נף ותחפנחס ירעוך קדקד : יז הלוא-זאת תעשה-לך עזבך את-יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך : יח ועתה מה-לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה-לך לדרך אשור לשתות מי נהר : יט תימרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי-רע ומר עזבך את-יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם-אדני יהוה צבאות : כ כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא אעבור כי על-כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן את צעה זנה : כא ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה : כב כי אם-תכבסי בנתר ותרבי-לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה : כג איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה : כד פרה למד מדבר באות נפשה שאפה רוח תאנתה מי ישיבנה כל-מבקשיה לא ייעפו בחדשה ימצאונה : כה מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמאה ותאמרי נואש לוא כי-אהבתי זרים ואחריהם אלך : כו כבשת גנב כי ימצא כן הבישו בית ישראל המה מלכיהם שריהם וכהניהם ונביאיהם : כז אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתנו כי-פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו : כח ואיה אלהיך אשר עשית לך יקומו אם-יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה : כט למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם-יהוה : ל לשוא הכיתי את-בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית : לא הדור אתם ראו דבריהוה המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי רדנו לוא-נבוא עוד אליך : לב התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר : לג מה-תיטבי דרכך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר