עמוד:463

פרק סו א כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי-זה בית אשר תבנו-לי ואי-זה מקום מנוחתי : ב ואת-כל-אלה ידי עשתה ויהיו כל-אלה נאם-יהוה ואל-זה אביט אל-עני ונכהרוח וחרד על-דברי : ג שוחט השור מכה-איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם-חזיר מזכיר לבנה מברך און גם-המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה : ד גם-אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא-חפצתי בחרו : ה שמעו דבר-יהוה החרדים אל-דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו : ו קול שאון מעיר קול מהיכל קול יהוה משלם גמול לאיביו : ז בטרם תחיל ילדה בטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר : ח מי-שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם-יולד גוי פעם אחת כי-חלה גםילדה ציון את-בניה : ט האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם-אני המוליד ועצרתי אמר אלהיך : י שמחו את-ירושלם וגילו בה כל-אהביה שישו אתה משוש כל-המתאבלים עליה : יא למען תינקו ושבעתם משד תנחמיה למען תמצו והתענגתם מזיז כבודה : יב כי-כה אמר יהוה הנני נטה-אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גוים וינקתם על-צד תנשאו ועל-ברכים תשעשעו : יג כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו : יד וראיתם ושש לבכם ועצמותיכם כדשא תפרחנה ונודעה יד-יהוה את-עבדיו וזעם את-איביו : טו כי- מכאב לב ומשבר רוח תילילו : טו והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר : טז אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשבע בארץ ישבע באלהי אמן כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני : יז כי-הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הראשנות ולא תעלינה על-לב : יח כי-אם-שישו וגילו עדי-עד אשר אני בורא כי הנני בורא את-ירושלם גילה ועמה משוש : יט וגלתי בירושלם וששתי בעמי ולא-ישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה : כ לא-יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא-ימלא את-ימיו כי הנער בן-מאה שנה ימות והחוטא בן-מאה שנה יקלל : כא ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים : כב לא יבנו ואחר ישב לא יחעו ואחר יאכל כי-כימי העץ ימי עמי ומעשה ידיהם יבלו בחירי : כג לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם : כד והיה טרם-יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע : כה זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל-תבן ונחש עפר לחמו לא-ירעו ולא-ישחיתו בכלהר קדשי אמר יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר