עמוד:461

פרק סג א מי-זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע : ב מדוע אדם ללבושך ובגדיך כדרך בגת : ג פורה דרכתי לבדי ומעמים איןאיש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז נצחם על-בגדי וכל-מלבושי אגאלתי : ד כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה : ה ואביט ואין עזר ואשתומם ואין סומך ותושע לי זרעי וחמתי היא סמכתני : ו ואבוס עמים באפי ואשכרם בחמתי ואוריד לארץ נצחם : ז חסדי יהוה אזכיר תהלת יהוה כעל כל אשר-גמלנו יהוה ורב-טוב לבית ישראל אשר-גמלם כרחמיו וכרב חסדיו : ח ויאמר אך-עמי המה בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע : ט בכל-צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינחלם וינשאם כל-ימי עולם : י והמה מרו ועצבו את-רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם-בם : יא ויזכר ימי-עולם משה עמו איה המעלם מים את רעי צאנו איה השם בקרבו את-רוח קדשו : יב מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם : יג מוליכם בתהמות כמוס במדבר לא יכשלו : יד כבהמה בבקעה תרד רוח יהוה תניחנו כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת : טו הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו : טז כי-אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך : יז למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי והיית עטרת תפארת ביד-יהוה וצניף מלוכה בכף-אלהיך : ד לא-יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא-יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי-בה ולארצך בעולה כי-חפץ יהוה בך וארצך תבעל : ה כי-יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על-כלה ישיש עליך אלהיך : ו על-חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל-היום וכל-הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את-יהוה אל-דמי לכם : ז ואל-תתנו דמי לו עד-יכונן ועד-ישים את-ירושלם תהלה בארץ : ח נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם-אתן את-דגנך עוד מאכל לאיביך ואםישתו בני-נכר תירושך אשר יגעת בו : ט כי מאספיו יאכלהו והללו את-יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי : י עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על-העמים : יא הנה יהוה השמיע אל-קצה הארץ אמרו לבת-ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו : יב וקראו להם עם-הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר