עמוד:455

פרק נד א רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא-חלה כי-רבים בני-שוממה מבני בעולה אמר יהוה : ב הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יחו אל-תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי : ג כי-ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו : ד אל-תיראי כילא תבושי ואל-תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי- פרק נג א מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על-מי נגלתה : ב ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא-תאר לו ולא הדר ונראהו ולא-מראה ונחמדהו : ג נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו : ד אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה : ה והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא-לנו : ו כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו : ז נגש והוא נענה ולא יפתח-פיו כשה לחבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו : ח מעצר וממשפט לקח ואת-דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו : ט ויתן את-רשעים קברו ואת-עשיר במתיו על לא-חמס עשה ולא מרמה בפיו : י ויהוה חפץ דכאו החלי אם-תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח : יא מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל : יב לכן אחלק-לו ברבים ואת-עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת-פשעים נמנה והוא חטארבים נשא ולפשעים יפגיע : כי-אני-הוא המדבר הנני : ז מה-נאוו על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך : ח קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון : ט פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי-נחם יהוה עמו גאל ירושלם : י חשף יהוה את-זרוע קדשו לעיני כל-הגוים וראו כל-אפסי-ארץ את ישועת אלהינו : יא סורו סורו צאו משם טמא אל-תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה : יב כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי-הלך לפניכם יהוה ומאמפכם אלהי ישראל : יג הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד : יד כאשר שממו עליך רבים כן-משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם : טו כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא-ספר להם ראו ואשר לא-שמעו התבוננו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר